Title: Návrh spolehlivých systémů s využitím formálních metod
Other Titles: Design of Reliable Systems Using Formal Methods
Authors: Cipov, Peter
Advisor: Rohlík, Ondřej
Referee: Brada, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3063
Keywords: formální metody;CORDET;spolehlivé systémy;Java PathFinder;lineární temporální logika
Keywords in different language: formal methods;Java PathFinder;SPIN;model checking;linear temporal logic;CORDET;reliable systems
Abstract: Formálne metódy sú skúmané už niekoľko desaťročí a stali sa z nich veľmi mocné nástroje. Existujú v rôznych variantách od čisto teoretických, k skoro automatickým. Ale aj tak, kontrola formalych vlastností nie je denným chlebom každého programátora. V priemysle sú formálne metódy použité iba pre veľmi drahé, spoľahlivé systémy, kde sú iba niektoré časti programu, jednotlivé algoritmy alebo protokoly transformované na model, ktorý je následne preverený. Táto práca používa spôsob formálnej verifikácie, ktory má za cieľ overevovať omnoho väčšie celky ako jednolitvé algoritmy. Práca je zameraná na využitie takýchto meótod za účelom kontroly výstupov z CORDET projektu, ktorý je zameraný na vývoj palubných satelitných systémov. Práca skúma a predvádza aktuálne možnosti takejto kontroly.
Abstract in different language: The formal methods have been researched over several decades and they became very powerful tools. There are varieties of approaches from purely theoretical to solutions that are nearly automatic. Even so, formal checker is not daily bread of every software developer. In the industry formal checkers are used only for very expensive, mission critical software where only a few program parts, separate algorithms or protocols are transformed to model which is under check. This thesis tries to use other promising way of formal verification that aims to be used on much bigger units than a single algorithm. This thesis is focused on using such checker for purposes of CORDET project which is oriented on development of onboard satellite systems. It examines and demonstrates current checker characteristics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce10,4 MBAdobe PDFView/Open
A09N0173Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce383,92 kBAdobe PDFView/Open
A09N0173Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce612,3 kBAdobe PDFView/Open
A09N0173Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce170,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.