Název: Aktuální přístupy ve výuce reálií: (na příkladu reálií Ruska)
Autoři: Pešková, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: PEŠKOVÁ, Michaela. Aktuální přístupy ve výuce reálií (na příkladu reálií Ruska). Cizí jazyky, 2016, roč. 59, č. 3, s. 38-44. ISSN 1210-0811.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: SPN
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/30761
ISSN: 1210-0811
Klíčová slova: mezikulturní lingvodidaktika;interkulturní komunikativní kompetence;cizojazyčné reálie;ruština
Klíčová slova v dalším jazyce: intercultural linguodidactics;intercultural communicative competence;foreign language facts;Russian
Abstrakt: Článek popisuje zpracování aktuálních přístupů ve výuce reálií při inovaci učebního portálu www.ruskerealie.zcu.cz. Analyzuje a v návrzích konkrétních lingvodidaktických úloh demonstruje překonání kognitivního modelu výuky reálií coby souhrnu faktů a směřování k rozvoji interkulturní komunikativní kompetence. Vystihuje posuny důrazu od znalostí k dovednostem a postojům, od deskripce k interpretaci, od konceptu Big-C Culture k small-c culture. Pojmenovává některá specifika ve výuce interkulturní dimenze v cizojazyčném vyučování pro ruský jazyk.
Abstrakt v dalším jazyce: This essay The Processing of Current Approaches in Teaching of Russian Facts describes the innovation of the learning portal www.ruskerealie.zcu.cz. It analyzes and, in proposals of specific linguodidactic tasks, demonstrates the overcome of the cognitive model of teaching culture as a summary of the facts and the direction to the development of the intercultural communicative competence. The essay captures shifts of the emphasis from knowledge to skills and attitudes, from a description to an interpretation, from the concept of Big-C Culture to small-c culture. It identifies some of the specifics in teaching of the intercultural dimension in the foreign language teaching of Russian language.
Práva: © SPN
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Realie-cizi-jazyky.docPlný text73 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.