Název: Projekt založení centra volnočasových aktivit
Další názvy: The formation of center of leisure activities and relaxation
Autoři: Najdenovová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3102
Klíčová slova: agroturistika;venkovská turistika;agility;obedience;dogdancing;Němčovice
Klíčová slova v dalším jazyce: agri-tourism;rural tourism;agility;obedience;dogdancing;Němčovice
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem centra agroturistiky či volnočasových aktivit. Práce je rozdělena do dvou oddílů, část teoretická a praktická. V části teoretické jsou popsány termíny související s daným tématem. Jsou definovány pojmy venkovská turistika, agroturistika a ekoturistika. Dále je popsán současný stav agroturistiky u nás a ve světě. Jsou zde také zmíněny organizace podporující venkovskou turistiku a agroturistiku v České republice. Část praktická se zabývá samotným navrhovaným centrem volnočasových aktivit. Je zde také charakterizovaná obec Němčovice, její okolí a jezdecká stáj Straka ? Němčovice, jejíž součástí navrhované centrum bude. Na celkovou analýzu navrhovaného projektu byla použita SWOT analýza. A pomocí marketingového mixu byly popsány služby, které budou nabízeny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis describes the concept of agri-tourism center or leisure activities. The work is divided into two sections, theoretical and practical part. The theoretical part describes the terms related to given topic. Rural tourism, agrotourism and ecotourism are defined as terms. Next is descibed state of agri-tourism in our country and in the world. Here are also mentioned organizations that supports rural tourism and agro-tourism in the Czech Republic. The practical part deals with the actual proposed leisure center. There is also characterized Němčovice village, its surroundings and a riding stable Straka - Němčovice, in its part the proposed center will be. For overall analysis of the proposed project SWOT analysis has been used. And with the marketing mix have been described services that may be offered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Projekt zalozeni centra agroturistiky, centra volnocasovych aktivit ci relaxace.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Najdenovova v.PDFPosudek vedoucího práce206,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Najdenovova o.pdfPosudek oponenta práce577,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Najdenovova o.PDFPrůběh obhajoby práce107,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3102

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.