Title: Projekt založení centra volnočasových aktivit
Other Titles: The formation of center of leisure activities and relaxation
Authors: Najdenovová, Anna
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Ježek, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3102
Keywords: agroturistika;venkovská turistika;agility;obedience;dogdancing;Němčovice
Keywords in different language: agri-tourism;rural tourism;agility;obedience;dogdancing;Němčovice
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem centra agroturistiky či volnočasových aktivit. Práce je rozdělena do dvou oddílů, část teoretická a praktická. V části teoretické jsou popsány termíny související s daným tématem. Jsou definovány pojmy venkovská turistika, agroturistika a ekoturistika. Dále je popsán současný stav agroturistiky u nás a ve světě. Jsou zde také zmíněny organizace podporující venkovskou turistiku a agroturistiku v České republice. Část praktická se zabývá samotným navrhovaným centrem volnočasových aktivit. Je zde také charakterizovaná obec Němčovice, její okolí a jezdecká stáj Straka ? Němčovice, jejíž součástí navrhované centrum bude. Na celkovou analýzu navrhovaného projektu byla použita SWOT analýza. A pomocí marketingového mixu byly popsány služby, které budou nabízeny.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis describes the concept of agri-tourism center or leisure activities. The work is divided into two sections, theoretical and practical part. The theoretical part describes the terms related to given topic. Rural tourism, agrotourism and ecotourism are defined as terms. Next is descibed state of agri-tourism in our country and in the world. Here are also mentioned organizations that supports rural tourism and agro-tourism in the Czech Republic. The practical part deals with the actual proposed leisure center. There is also characterized Němčovice village, its surroundings and a riding stable Straka - Němčovice, in its part the proposed center will be. For overall analysis of the proposed project SWOT analysis has been used. And with the marketing mix have been described services that may be offered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projekt zalozeni centra agroturistiky, centra volnocasovych aktivit ci relaxace.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Najdenovova v.PDFPosudek vedoucího práce206,85 kBAdobe PDFView/Open
Najdenovova o.pdfPosudek oponenta práce577,86 kBAdobe PDFView/Open
Najdenovova o.PDFPrůběh obhajoby práce107,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.