Title: Ekonomické vztahy České republiky a Spolkové republiky Německo
Other Titles: Economic relations of the Czech Republic and Federal Republic of Germany
Authors: Bokrová, Kateřina
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3106
Keywords: mezinárodní obchod;vývoz a dovoz zboží;obchodní bilance
Keywords in different language: international trade;export and import of goods;balance of trade
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit obchodní vztahy mezi ČR a SRN. Uvést faktory, které ovlivňují obchod mezi těmito zeměmi a načrtnout možnosti dalšího rozvoje obchodu mezi ČR a SRN. Vzájemný obchod mezi ČR a SRN podléhá legislativě Evropské unie, která je upravena Smlouvou o přistoupení k Evropské unii. Spolková republika Německo je absolutně největším obchodním partnerem České republiky. Vývoj česko-německého obchodu za rok 2000-2010 dosahuje zvyšujícího aktivního salda obchodní bilance. O rychlý vývoj česko-německé obchodní výměny se zasloužil obchod se zbožím, naopak obchod se službami nemá takový význam, ale i obchod se službami zaznamenává pozitivní vývoj, především díky cestovnímu ruchu. Mezi faktory, které pozitivně ovlivňují obchod mezi ČR a SRN, patří exportní strategie, veletrhy a propagace, institucionální zabezpečení zahraničního obchodu v ČR a v SRN. Mezi faktor, který negativně ovlivňuje obchod patří především hospodářská a finanční krize, které se ČR a SRN nemohly vyhnout a poměrně znatelně je zasáhla jak na straně vývozu tak dovozu. Do budoucnosti lze předpokládat, že Spolková republika Německo při zachování současných trendů ekonomického vývoje zůstane pro ČR nejvýznamnějším obchodním partnerem. České podniky by se měly pokusit dodávat na trh v SRN hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Další možnosti spolupráce vidím u příhraničních regionů a rozvoji cestovního ruchu. Mezi překážky vzájemné obchodní výměny z pohledu České republiky patří nižší produktivita firem ve srovnání s německými, byrokracie veřejné správy, pomalá vymahatelnost práva a úzká komoditní struktura českých exportů.
Abstract in different language: The aim of my bachelor¨s thesis is to evaluate trade relationships between the Czech Republic and FDR. I will introduce factors that influence trade between these countries, and I will present possibilities of further development of trade between Czech republic and Federate Republic of Germany. Trade between Czech Republic and Federate Republic of Germany falls under the Europian Union legislation, that is adapted according to the agreement of entering Eourpian Union. Germany is absolutely the biggest trade partner of Czech Republic. Development between Czech Republic and Germany between the years of 2000 - 2010 reaches an active and increasing balance of trading audit. The fast development of the Czech ? German trading exchange can be credited to the trade of goods. On the other hand, trade with services is not of such an importance. However, even trade with services has noted a positive development, mainly thanks to tourism. Factors that positively influence trade between Czech republic and Federate Republic of Germany, include startegies of export, trade fairs, promotions and institutinal security of foreign trading in Czech Republic and in FDR. One factor that negatively influences trade is mainly economic and financial depression, that was unavoidable for Czech Republic and FDR. This depression has influenced inport and export in both countries. If today?s trends of economic development remain the same, it is possible to expect that Germany will reamin Czech Republic?s biggest trading partner. Czech bussinesses should do their best to supply the FDR market with ready-made products in addition with high value. I can see another possibilty of collaboration in the development of tourism and regions tha lay close to the republic¨s borders. From the Czech Republic¨s point of view, in comparison with Germany, lower production that is presented by our companies is one of the fall-backs of mutual foreign trade exchange. We can also consider, bureucracy of public administration, slow enforcement of law, and narrow commodity of Czech exports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce842,35 kBAdobe PDFView/Open
Bokrova v.pdfPosudek vedoucího práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Bokrova o.pdfPosudek oponenta práce627,8 kBAdobe PDFView/Open
Bokrova o.PDFPrůběh obhajoby práce89,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.