Název: Ekonomické vztahy České republiky a Rakouska
Další názvy: Economic relations of the Czech Republic and Austria
Autoři: Nešporová, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3107
Klíčová slova: Česká republika;Rakousko;mezinárodní ekonomické vztahy;přímé zahraniční investice
Klíčová slova v dalším jazyce: The Czech Republic;Austria;international economic relations;foreign direct investment
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vzájemnými ekonomickými vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem. Cílem této práce je zhodnocení vybraných forem mezinárodních ekonomických vztahů, které probíhají mezi Českou republikou a Rakouskem a následné posouzení jejich dalšího vývoje. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována charakteristice forem mezinárodních ekonomických vztahů, faktorům, které tyto vztahy ovlivňují a subjektům, které v těchto vztazích vystupují. Druhá část je věnována ekonomické charakteristice Rakouska. Třetí část je zaměřena na vybrané ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem - vzájemný obchod a pohyb přímých zahraničních investic. V závěru práce jsou zhodnoceny vzájemné obchodní a kapitálové vztahy České republiky a Rakouska.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the mutual economic relations between the Czech Republic and Austria. The objektive of this thesis is the evaluation of selected forms of international economic relations that take place between the Czech Republic and Austria and the subsequent assessment of their future development. The thesis is divided into three parts. The first part is devoted to the characteristic of forms of international economic relations, the factors that affect these relatinoships and entities that act in these relations. The second part is devoted to the economic characteristic of Austria. The third part is focused on selected economic relations between the Czech Republic and Austria - the bilateral trade and movement of foreign direct investment. In the conclusion are evaluated bilateral trade and capital relations of the Czech Republic and Austria.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
NESPOROVA.pdfPlný text práce814,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nesporova v.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nesporova o.pdfPosudek oponenta práce612,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nesporova o.PDFPrůběh obhajoby práce100,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.