Název: Event marketing
Další názvy: Event marketing - Fight against breast cancer and household violence
Autoři: Klimentová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3114
Klíčová slova: event marketing;společenská zodpovědnost;společensky zodpovědný marketing;rakovina prsu;domácí násilí
Klíčová slova v dalším jazyce: event marketing;social responsibility;socially responsibility marketing;breast cancer;household violence
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o základních informacích o event marketingu a společensky zodpovědnému marketingu. Jednou ze společensky zodpovědných firem je i právě mezinárodní společnost Avon, která nenechala bez povšimnutí dvě závažná témata a to rakovinu prsu a domácí násilí. Společnost se snaží s těmito životními dramaty bojovat prostřednictvím dvěma mediálními kampaněmi, o kterých tato bakalářské práce také pojednává. Jedním z cílů práce také bylo zjištění o povědomí žen z Karlovarského kraje o charitativní kampani Avon proti rakovině prsu a o jejím souvisejícím projektu Avon pochod proti rakovině prsu. Zvolením ankety, jako metody marketingového výzkumu, měla být zjištěna znalost a zájem podpořit danou charitativní kampaň. Pomocí ankety byla zjištěna velmi dobrá znalost kampaně Avon proti rakovině prsu a příslušného projektu Avon pochodu proti rakovině prsu. Naproti tomu zájem podpořit tuto kampaň byl podstatně slabší.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with basic information about event marketing and socially responsible marketing. The Avon international company is one of the socially responsible companies that deal with two important topics ? breast cancer and household violence. The company tries to fight against these life dramas throughout two media campaigns, which this thesis is also about. One of the objectives of the thesis was also the finding if women from Carlsbad region are aware of Avon charitable campaign Avon against breast cancer and its related project Avon walk for breast cancer. The selection of the survey as a method of marketing research should identify knowledge and interest in supporting the charitable campaign. According to the survey it was revealed that the campaign Avon against breast cancer and related project Avon walk for breast cancer are well-known. On the other hand the interest of supporting the campaign was substantially weaker.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC Klimentova(1).pdfPlný text práce905,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimentova v.PDFPosudek vedoucího práce208,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimentova o.pdfPosudek oponenta práce795,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimentova o.PDFPrůběh obhajoby práce91,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.