Název: Projekt založení centra agroturistiky
Další názvy: Projekt of foundation of a center for agrotourism
Autoři: Korčoková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3115
Klíčová slova: agroturistika;hipoturistika;venkovská turistika;ekologické podnikání
Klíčová slova v dalším jazyce: agrotourism;horse riding;rural tourism;environmental business
Abstrakt: Předložená bakalářská práce pojednává o agroturistice jako samostatném tématu v rámci více druhů cestovního ruchu. Vymezuje rozdíly mezi venkovskou turistikou v České republice a zahraničí, přičemž zdůrazňuje přínosy a rizika tohoto podnikání zejména pro samotné podnikatele. Praktická část je zaměřena především na zhodnocení stávajícího stavu agroturistického centra Farmy u lesa. Detailněji poukazuje na silné a slabé stránky farmy, na nichž jsou zpracovány návrhy na zlepšení těchto nedostatků. Jsou zde zmiňovány i možnosti financování samotných zlepšujících návrhů a uvedeno základní podnikatelské minimum potřebné k tomuto podnikání. Popisuje okolí, ve kterém se farma nachází, jež je více než vhodné pro venkovskou turistiku, díky velkému množství historických památek a širokému kulturnímu vyžití. Krásná příroda obklopující stávající objekt umožňuje další rozvoj služeb cestovního ruchu.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis deals with agrotourism as concrete topic within many types of tourism. In the introductory chapters thesis defines differences between rural tourism in the Czech Republic and foreign countries and underlines contributions and risks of this type of business, particularly for individual businessmen. Further chapters are focused on evaluation current situation of agrotourism centre Farma u lesa. Thesis points out strenghts and weaknesses of the farm and offers design of improvements of these imperfections. Possibilities how to finance these corrective actions and basic business minimum necessary for this enterprise are mentioned in this thesis. Environs of the farm which is mostly appropriate for rural tourism thanks to high level of historical monuments and wide cultural activities is very important part of the thesis. Beautiful nature surrounding current building has a great potential for development of tourism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Korcokova 2012.pdfPlný text práce496,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korcokova v.PDFPosudek vedoucího práce200,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korcokova o.pdfPosudek oponenta práce555,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korcokova o.PDFPrůběh obhajoby práce84,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.