Title: Modelovanie regionálneho tiažového poľa z meraní družicovej misie GOCE
Other Titles: Regional gravitational field modelling from GOCE measurements
Authors: Pitoňák, Martin
Weigel, Josef
Šprlák, Michal
Novák, Pavel
Tenzer, Robert
Citation: PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Modelovanie regionálneho tiažového poľa z meraní družicovej misie GOCE. In Weigel, J. Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2019. s. 60-67. ISBN 978-80-86433-72-1.
Issue Date: 2019
Publisher: ECON publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31186
ISBN: 978-80-86433-72-1
Keywords: downward continuation;GOCE;inverse problem
Keywords in different language: GOCE;inverzná úloha;pokračovanie nadol
Abstract: V tomto príspevku sa diskutuje o regionálnom modelovaní tiažových porúch na strednej geocentrickej sfére blížiacej sa k Zemi v oblasti strednej Európy zo satelitných gravitačných gradientov. Hlavným cieľom tejto štúdie je preskúmať tri numerické prístupy na zníženie vplyvu vzdialených zón pri riešení inverznej gradiometrickej úlohy. Prvý prístup je založený na modifikácii integrálnych vzorcov, t.j., individuálne riešime príspevky v blízkej a vzdialenej zóne. Druhý prístup je jednoduchá modifikácia prvého scenára vyhladením meraných gravitačných gradientov pomocou gravitačného účinku topografických hmôt. V poslednom prístupe, ktorý sa tu nazýva tretí scenár, uplatňujeme dodatočnú úpravu vyhladením gravitačných gradientov o referenčný globálny geopotenciálny model. Pri všetkých troch prístupoch odhadujeme tiažové poruchy každého zo štyroch dobre meraných gravitačných gradientov oddelene, ako aj ich kombinácie. Naše regionálne riešenia gravitačných polí sú založené na gravitačných gradientoch GOCE EGG TRF 2 meraných v období od 1. novembra 2009 do 11. januára 2010. Ako celková referencia bol zvolený model EGM2008. Najlepšia zhoda z týmto modelom bola dosiahnutá pomocou druhého prístupu a komponentu Tzz (RMS 4,4 mGal).
Abstract in different language: In this contribution we discuss a regional recovery of gravity disturbances at the mean geocentric sphere approximating the Earth over the area of Central Europe from satellite gravitational gradients. The main aim of the presented study is to investigate three numerical approaches for reducing the far zone effect for solving an inverse problem. The initial approach is based on the modification of the integral formulas, i. e., we are solving individually the near- and distant-zone contributions. The second approachis a simple modification of the first scenario by reducing measured gravitational gradients for gravitational effects of topographic masses. In the last approach called herein as the third scenario, we apply additional modification by reducing gravitational gradients for the reference global geopotential model. In all three approaches we estimate the gravity disturbances from each of the four well-measured gravitational gradients separately as well as from their combination. Our regional gravity field solutions are based on the GOCE EGG TRF 2 gravitational gradients collected within the period from November 1 2009 until January 11 2010. As an overall reference we choose EGM2008. The best fit, in terms of RMS (4.4 mGal), is achieved using a second approach and Tzz.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© ECON publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pitonak_et_al_Brno2019.pdf5,64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD