Název: Analýza potenciálu města Plzeň pro LGBT cestovní ruch
Další názvy: Analysis of the potential of the city of Plzen for LGBT Tourism
Autoři: Fekerlová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3122
Klíčová slova: cestovní ruch;homosexualita;homosexuálové;gay friendly;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: Tourism;homosexuality;homosexuals;gay friendly;Pilsen
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou cestovního ruchu homosexuálů. V teoretické části práce je vysvětlen pojem cestovní ruch, jeho možné dělení, dále homosexualita, její historie a zákony s tímto pojmem spojené. Další část práce popisuje homosexualitu ve světě - názory a přístupy k ní na odlišných kontinentech a v různých zemích. V praktické části jsou rozepsány a shrnuty názory veřejnosti a homosexuální menšiny, které byly zjištěny na základě dotazníkového šetření. Praktická část obsahuje také přehled subjektů cestovního ruchu v ČR, jsou zde uvedeny cestovní kanceláře, zejména CK ESO travel, a gay kluby v Plzni. V závěru práce je zhodnocení potenciálu rozvoje a návrhy doporučení, která by mohla napomoci rozvoji cestovního ruchu v tomto městě. Všechna doporučení byla sestavena na základě získaných poznatků v průběhu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with gay tourism. The theoretical part explains the concept of tourism, its possible division, next notion homosexuality, its history and laws connected with the topic. Another part of the paper describes homosexuality in the world - views and approaches to it on different continents and in different countries. In the practical part are described and summarized opinions of public and homosexual minority, which have been identified on the basis of a questionnaire survey. The practical part contains an overview of tourism operators in the CR, are listed travel agencies, especially ESO travel, and gay clubs in Pilsen. In the conclusion is an evaluation of potential development proposals and recommendations that could help develop tourism in this city. All recommendations are based on lessons learned in the course of work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fekerlova - Analyza potencialu mesta Plzen pro LGBT cestovni ruch.pdfPlný text práce992,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fekerlova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fekerlova - O.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fekerlova.pdfPrůběh obhajoby práce187,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.