Title: Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a specifika Číny a jejich dopad na spolupráci s ČR
Other Titles: Business environment, commercial conventions and specifics of China and their impact on cooperation with the Czech republic
Authors: Koželuhová, Eliška
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Ježek, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3132
Keywords: Čína;Čínská lidová republika;podnikatelské prostředí;obchodní zvyklosti
Keywords in different language: China;People's Republic of China;business environment;commercial specifics
Abstract: Cílem práce je charakterizovat a zhodnotit podnikatelské prostředí v Čínské lidové republice a upozornit na specifika při obchodním jednání. V první části je rozděleno podnikatelské prostředí. Druhá kapitola se podrobněji zabývá rozborem makroprostředí v Číně, pozornost je věnována hlavně ekonomickému a politicko-právnímu prostředí. Třetí část pojednává o obchodních zvyklostech Číňanů a určitých specifikách v obchodu. Je popsáno navázání prvního kontaktu zahraničního investora s čínským obchodníkem a průběh obchodního jednání. Poslední kapitola shrnuje ekonomické vztahy ČLR a ČR. Jsou zmíněné některé vzájemné dohody a statistiky obchodu mezi ČR a ČLR. V závěru je zhodnoceno podnikatelské prostředí v Číně.
Abstract in different language: The aim of this bachelor work is to characterize and evaluate the business environment in China and point out specifics in business negotiation. The first part divides the business environment. The second charter deals more specifically with analysis of macro-environment in China, attention are mainly devoted to economic and political and legislative environment. The third part deals with the Chinese business habits and certain specifics of the negotiation. It is described the initial contact between the foreign investor and a Chinese businessman and the course of business dealings. The last charter summarizes the economic relations of China and the Czech Republic. In work are mentioned some mutual agreements and statistics of trade between the Czech Republic and China. In conclusion, it is assessed the business environment in China.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozeluhova 2012.pdfPlný text práce893,86 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova - O.pdfPosudek oponenta práce258,35 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova.pdfPrůběh obhajoby práce255,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.