Název: Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a specifika Číny a jejich dopad na spolupráci s ČR
Další názvy: Business environment, commercial conventions and specifics of China and their impact on cooperation with the Czech republic
Autoři: Koželuhová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3132
Klíčová slova: Čína;Čínská lidová republika;podnikatelské prostředí;obchodní zvyklosti
Klíčová slova v dalším jazyce: China;People's Republic of China;business environment;commercial specifics
Abstrakt: Cílem práce je charakterizovat a zhodnotit podnikatelské prostředí v Čínské lidové republice a upozornit na specifika při obchodním jednání. V první části je rozděleno podnikatelské prostředí. Druhá kapitola se podrobněji zabývá rozborem makroprostředí v Číně, pozornost je věnována hlavně ekonomickému a politicko-právnímu prostředí. Třetí část pojednává o obchodních zvyklostech Číňanů a určitých specifikách v obchodu. Je popsáno navázání prvního kontaktu zahraničního investora s čínským obchodníkem a průběh obchodního jednání. Poslední kapitola shrnuje ekonomické vztahy ČLR a ČR. Jsou zmíněné některé vzájemné dohody a statistiky obchodu mezi ČR a ČLR. V závěru je zhodnoceno podnikatelské prostředí v Číně.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor work is to characterize and evaluate the business environment in China and point out specifics in business negotiation. The first part divides the business environment. The second charter deals more specifically with analysis of macro-environment in China, attention are mainly devoted to economic and political and legislative environment. The third part deals with the Chinese business habits and certain specifics of the negotiation. It is described the initial contact between the foreign investor and a Chinese businessman and the course of business dealings. The last charter summarizes the economic relations of China and the Czech Republic. In work are mentioned some mutual agreements and statistics of trade between the Czech Republic and China. In conclusion, it is assessed the business environment in China.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kozeluhova 2012.pdfPlný text práce893,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluhova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluhova - O.pdfPosudek oponenta práce258,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluhova.pdfPrůběh obhajoby práce255,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.