Title: Metody a nástroje měření a řízení podnikové výkonnosti
Other Titles: Methods and Tools for Measuring and Managing Corporate Performance
Authors: Kolářová, Lucie
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Denková Jitka, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31377
Keywords: výkonnost podniku;finanční analýza;ekonomická přidaná hodnota;klasické a moderní výkonnostní ukazatele
Keywords in different language: corporate performance;financial analysis;economic value added;classical and modern methods of performance
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zanalyzování metod a nástrojů měření a řízení výkonnosti podniku, následné zhodnocení výkonnosti podniku Oak Eurasia s.r.o. a formulaci návrhů vedoucích ke zlepšení stávajícího výkonnostního stavu. Finanční stabilita je zanalyzována pomocí finanční analýzy a ekonomické přidané hodnoty, v analýze jsou tak zastoupeny jak klasické, tak moderní metody měření výkonnosti podniku. Práce je členěna na dvě základní části. Teoretická část je podkladem ke zpracování praktické části a je zaměřena na popis přístupů k měření a řízení výkonnosti podniku a deskripci vybraných metod a nástrojů měření a řízení podnikové výkonnosti. Vybrané metody a nástroje měření a řízení výkonnosti podniku jsou následně použity v praktické části práce a aplikovány na reálná data podniku Oak Eurasia s.r.o. v letech 2012-2016. Na základě získaných výsledků měření výkonnosti je provedeno zhodnocení a jsou formulována doporučení, jež by mohla vést ke zlepšení systému měření a řízení výkonnosti daného podniku.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on analysis of methods and tools for measuring and managing corporate performance, performance evaluation of the company Oak Eurasia s.r.o. and definition of recommendations for the current measurement system of company performance. Financial stability is analysed through financial analysis and analysis of economic value added. This means that classical methods for measuring corporate performance are used as well as modern methods. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part is a basis for the practical part and is focused on description of approaches to performance measurement systems and description of selected methods and tools for measurement and management of company performance. These selected tools are applicated for the real data of the company Oak Eurasia s.r.o. between years 2012 and 2016 in practical part. Final part of the thesis evaluates obtained results and formulates recommendations that could lead to improvement of current performance measurement system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KolarovaLucie.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kolarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce514,66 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kolarova_OP.pdfPosudek oponenta práce549,58 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kolarova.pdfPrůběh obhajoby práce150,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.