Title: Translation and functional styles
Other Titles: Translation and functional styles
Authors: Perlíková, Michaela
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31436
Keywords: funkční styl;stylistika;překlad;styl administrativní;žurnalistický styl;publicistický styl;umělecký styl;styl naučný
Keywords in different language: functional styles;stylistics;translation;style of official documents;newspaper style;publicistic style;belles-letters style;scientific prose style
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na funkční styly z hlediska anglického i českého jazyka a na překlad vybraných textů. Na začátku práce je úvod a následují dvě části, teoretická a praktická část. V teoretické části je rozebíráno pět funkčních stylů. Jako první je popsán styl administrativní, poté odborný a následují styl žurnalistický a publicistický, na závěr je popsán styl umělecký. V praktické části jsou čtyři ukázkové překlady vybraných textů a jejich analýza zakončená glosářem. Na konci je závěr, který shrnuje obsah práce. Poté je přiložen seznam literatury a také přílohy s vybranými ukázkovými texty.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on functional styles from the point of view of the English and Czech languages and on translation of chosen texts. There is an introduction, followed by two parts, the theoretical and the practical. In the theoretical five of functional styles are analysed. The first one is style of official documents, then scientific prose style, the next is newspaper and publicistic style and in the end belles-lettres style is described. In the practical part there are translations and their analysis ending with a glossary. In the end is the conclusion, which sums up the whole thesis. The final part includes bibliography and appendices with selected texts
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce384,71 kBAdobe PDFView/Open
Perlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce524,73 kBAdobe PDFView/Open
Perlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce471,93 kBAdobe PDFView/Open
Perlikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce292,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.