Title: Czech translatology in 20th century
Other Titles: Czech translatology in 20th century
Authors: Petráková, Václava
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31437
Keywords: česká translatologie;translatologie;překladatel;překlad;20. století;literatura;teorie překladu;historie překladu
Keywords in different language: the czech translatology;translatology;translator;translation;20th century;literature;theory of translation;history of translation
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo poukázat na vývoj české translatologie ve 20. století a pojmenovat jednotlivé etapy, stěžejní díla a představitele českého překladu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě velké části, které jsou dále rozvedeny v dalších podkapitolách. První část se zaměřuje na problematiku translatologie jako vědní disciplíny, teorie překladu, pojmu překladatel a co obnáší jeho práce. Poslední podkapitolou jsou nejčastější překladatelské problémy, které mohou nastat při překladu. Druhá část se zabývá historií překladatelství zaměřenou výhradně na území České republiky. Autor nejdříve stručně zmiňuje historii překladu od středověku do konce 19. století. Dále jsou rozebírány jednotlivé etapy českého překladatelství počínaje začátkem 20. století a konče v 90. letech téhož století.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis was to point out the development of Czech translatology in the 20th century and to name the individual stages, key works and representatives of Czech translation. The bachelor thesis is divided into two major parts, which are further elaborated in other subchapters. The first part focuses on the problematic of translatology as a science discipline, the theory of translation, the concept of a translator and his/her work. The last subchapter in this part is concerned with the most common translation problems that can occur during the translation. The second part deals with the history of translation focused solely on the territory of the Czech Republic. The author first briefly mentions the history of translation from Middle Ages to the end of the 19th century. Further, the stages of the Czech translation from the beginning of the 20th century to the end of the 1990s are analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VPetrakova_BP.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Petrakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce484,98 kBAdobe PDFView/Open
Petrakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce426,96 kBAdobe PDFView/Open
Petrakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce268,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.