Title: Translation of texts dealing with human approach to environment
Other Titles: Translation of texts dealing with human approach to environment
Authors: Šlégrová, Jessica
Advisor: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31441
Keywords: překlad;glosář;komentář;životní prostředí;ekologie;texty
Keywords in different language: translation;glossary;commentary;environment;ecology;texts
Abstract: Bakalářská práce se zabývá překladem čtyř různých textů, jejichž společným tématem je přístup člověka k životnímu prostředí. Práce se skládá ze dovu částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány fáze překladu, překlad dvojí normy, rozdíl mezi komunikativním a sémantickým překladem a funkční styly. Praktická část obsahuje čirý překlad textu, glosář a komentář skládající se z makro a mirko analýzy.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis deals with translation of four different texts whose common theme is human approach to the environment. The thesis consists of two parts, theoretical one and a practical one. In the theoretical part are described Phases of translation, translation of dual norm, difference between communicative and semantic translation and functional styles. The practical part contains pure translation, glossary and a commentary consisting of macro and micro analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce_Jessica_S_le_grova__2018.pdfPlný text práce703,89 kBAdobe PDFView/Open
Slegrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce469,57 kBAdobe PDFView/Open
Slegrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce472,8 kBAdobe PDFView/Open
Slegrova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce262,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.