Title: Translation from the field of gastronomy with a commentary and a glossary
Other Titles: Translation from the field of gastronomy with a commentary and a glossary
Authors: Költöová, Eliška
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31446
Keywords: překlad;teorie překladu;komentář;glosář;gastronomie
Keywords in different language: translation;theory of translation;commentary;glossary;gastronomy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá překladem vybraných textů vztahujících se k francouzské gastronomii. Cílem práce je popsat teorii překladu a jejích základních prvků a poté ji aplikovat v praxi přeložením vybraných textů - dvou psaných anglicky a jednoho česky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se týká přehledu překládání a jeho typů, technik, metod a procedur a také funkčních stylů v angličtině. Praktická část obsahuje překlady tří vybraných textů doplněných komentáři a glosáři. Zdrojové texty jsou umístěny v přílohách.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the translation of selected texts related to French gastronomy. The aim of this thesis is to describe the theory of translation and its basics and then to apply it into practice by translation of the chosen texts - two written in English and one in Czech. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part is concerned with the overview of translating and its types, techniques, methodes and procedures and also functional styles in English. The practical part contains the translations of three selected texts complemented by commentaries and glossaries. The source texts are enclosed in the appendices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Koltoova.pdfPlný text práce314,55 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce440,69 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - oponent.pdfPosudek oponenta práce452,03 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce246,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.