Název: Společná obchodní politika EU a její vliv na zahraniční obchod ČR
Další názvy: Common trade policy of the European Union and its influence on foreign trade of the Czech Republic
Autoři: Nejdlová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3146
Klíčová slova: Evropská unie;společná obchodní politika;vývoz a dovoz zboží;obchodní bilance;antidumpingové clo;antidotační clo
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;common trade policy;export and import of goods;balance of trade;anti-dumping tariffs;anti-subsidy tariffs
Abstrakt: Obsah bakalářské práce je zaměřen na vývoj společné obchodní politiky Evropské unie a změny zahraničního obchodu České republiky v důsledku vstupu do Evropské unie. V prvních třech kapitolách práce je popsána společná obchodní politika Evropské unie, významné mezníky ve vývoji společné obchodní politiky a vybrané nástroje, které jsou při realizaci společné obchodní politiky využívány. V následující kapitole je stručně shrnut zahraniční obchod Evropské unie s ohledem na nejvýznamnější obchodní partnery z hlediska vývozu i dovozu zboží. Navazuje část, která popisuje realizaci společné obchodní politiky Evropské unie s vybranou zemí, konkrétně s Čínou. Poslední část shrnuje významné legislativní změny v českých předpisech po vstupu České republiky do Evropské unie.
Abstrakt v dalším jazyce: The contents of this thesis is focused on the development of the common trade policy of the European Union and changes in foreign trade of the Czech Republic as a result of joining the European Union. The paper is divided into six chapters. In the three first ones is described the common trade policy of European Union, significant milestones in the development of the common trade policy and selected instruments that are in implementing the common trade policy used. The next chapter briefly summarizes the foreign trade of the European Union with the most important trading partners of the European Union in trade with goods. Next part inform on the implementation of the common trade policy of European Union in the selected country specifically with China. The last part contains important changes in Czech legislation after joining the European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Nejdlova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nejdlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nejdlova - O.pdfPosudek oponenta práce298,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nejdlova.pdfPrůběh obhajoby práce203,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.