Title: Společná obchodní politika EU a její vliv na zahraniční obchod ČR
Other Titles: Common trade policy of the European Union and its influence on foreign trade of the Czech Republic
Authors: Nejdlová, Monika
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3146
Keywords: Evropská unie;společná obchodní politika;vývoz a dovoz zboží;obchodní bilance;antidumpingové clo;antidotační clo
Keywords in different language: European union;common trade policy;export and import of goods;balance of trade;anti-dumping tariffs;anti-subsidy tariffs
Abstract: Obsah bakalářské práce je zaměřen na vývoj společné obchodní politiky Evropské unie a změny zahraničního obchodu České republiky v důsledku vstupu do Evropské unie. V prvních třech kapitolách práce je popsána společná obchodní politika Evropské unie, významné mezníky ve vývoji společné obchodní politiky a vybrané nástroje, které jsou při realizaci společné obchodní politiky využívány. V následující kapitole je stručně shrnut zahraniční obchod Evropské unie s ohledem na nejvýznamnější obchodní partnery z hlediska vývozu i dovozu zboží. Navazuje část, která popisuje realizaci společné obchodní politiky Evropské unie s vybranou zemí, konkrétně s Čínou. Poslední část shrnuje významné legislativní změny v českých předpisech po vstupu České republiky do Evropské unie.
Abstract in different language: The contents of this thesis is focused on the development of the common trade policy of the European Union and changes in foreign trade of the Czech Republic as a result of joining the European Union. The paper is divided into six chapters. In the three first ones is described the common trade policy of European Union, significant milestones in the development of the common trade policy and selected instruments that are in implementing the common trade policy used. The next chapter briefly summarizes the foreign trade of the European Union with the most important trading partners of the European Union in trade with goods. Next part inform on the implementation of the common trade policy of European Union in the selected country specifically with China. The last part contains important changes in Czech legislation after joining the European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Nejdlova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Nejdlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Nejdlova - O.pdfPosudek oponenta práce298,37 kBAdobe PDFView/Open
Nejdlova.pdfPrůběh obhajoby práce203,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.