Title: Optimalizovaný návrh zajištěného napájení uhelného elektrárenského bloku
Other Titles: Optimal concept of coal power plant backed-up supply
Authors: Houdek, Jakub
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31528
Keywords: optimalizace;topologie sítě;vlastní spotřeba;ledvice;výkonová bilance;zkratové poměry;sichr;nouzový režim;diesel generátor;kapacita baterie;úbytek napětí;vedlejší energetické produkty;požárně bezpečnostní zařízení
Keywords in different language: optimization;network topology;self-consumption;ledvice power plant;performance evaluation;short circuit ratio;sichr;emergency mode;diesel aggregate;battery capacity;voltage decline;secondary energy products;fire protection system
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací topologie sítě zajištěného napájení vlastní spotřeby elektrárenského výrobního bloku 660 MW v elektrárně Ledvice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou popsány teoretická pravidla a nakreslena typová schémata topologie sítě vlastní spotřeby elektrárny, dle citované literatury. Praktická část práce je dominantní a primárně je rozdělena do dvou částí, kde první z nich se zabývá optimalizací topologie části sítě, sloužící pro zpracování vedlejších energetických produktů (VEP) a ve druhé části pak optimalizací části sítě, která zajišťuje činnost požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). V jednotlivých částech jsou kapitoly řazeny sekvenčně dle praktického postupu projekčních prací. V souladu s logickým postupem, je tedy kapitola dva, věnována vstupním datům a premisám návrhu. Následující kapitola obsahuje výkresy upravené topologie sítě pro část VEP a jejích možných nouzových stavů. Dále je v této kapitole pro tuto topologii popsána výkonová bilance včetně výkonové bilance dieselagregátu a volby patřičných zařízení. Následně zde jsou popsány kontrolní výpočty pro zvolenou topologii a výkonovou bilanci. V závěru třetí kapitoly je uvedeno ekonomicko-technické zhodnocení návrhu v porovnání s původním řešením. Analogicky k první praktické části práce je řazena i část druhá. Kapitola čtyři obsahuje popis vstupních dat a premisy návrhu. Zabývá se upravenými výkresy topologie sítě pro část PBZ a jejími havarijními stavy. Dále obsahuje výkonovou bilanci a výběr prvků sítě pro nově navrženou topologii. V další části čtvrtá kapitola řeší kontrolní výpočty pro zvolenou topologii a výkonovou bilanci. V závěru druhé praktické části práce je ekonomicko-technické vyhodnocení optimalizace pro část PBZ. V závěru práce je krátce zrekapitulován přínos optimalizace po ekonomické i technické stránce a také je zde nastíněno další možné řešení v případě většího tlaku na snížení koncové ceny.
Abstract in different language: The presented Diploma thesis deals with optimization of network typology of secured power supply of self-consumption of power plant production block 660 MW in Ledvice power plant. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. The first part describes theoretical background related to the issue and offers type schemes of power plant self-consumption network topology. The latter part is more extensive and comprises two parts, where the first one analyses the optimization of a part of network topology specifically the part that is used for secondary energy products (VEP). The second part deals with optimization of a part of network that ensures the operation of fire protection systems (PBZ). In the individual parts the chapters are arranged sequentially in compliance with the development of particular project works. Thus in logical accordance with the written above, Chapter 2 analyses the initial data and proposal premises. The following chapter contains technical drawings of modified network topology for "VEP" part and its potential emergency modes. This chapter further describes related performance evaluation including the performance evaluation of diesel aggregate and selection of appropriate devices. The chapter subsequently focuses on checking calculation for given topology and performance evaluation. The final part of Chapter 3 presents economic and technical evaluation of the proposal and provides comparison with the original layout. The second practical part is arranged parallel to the first one. Chapter 4 analyses the initial data and proposal premises. It provides modified technical drawings of the network topology of "PBZ" part and its emergency modes. It further describes related performance evaluation and selection of appropriate network components for the newly devised topology. The following part of Chapter 4 deals with checking calculation for given topology and performance evaluation. The final part of the second practical part describes economic and technical evaluation of the optimization proposal for the "PBZ" part. In conclusion, the thesis summarizes the benefits of optimization proposal concerning the economic and technical aspects and drafts further possible solutions in case of need to lower the costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jakub Houdek.pdfPlný text práce6,95 MBAdobe PDFView/Open
070729_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,92 kBAdobe PDFView/Open
070729_oponent.pdfPosudek oponenta práce486,79 kBAdobe PDFView/Open
070729_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce259,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.