Title: Analýza výsledků z tavení oxidů ve studeném kelímku
Other Titles: Analysis of results from melting oxides in a cold crucible
Authors: Kopa, Martin
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Rot David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31545
Keywords: analýza;elektromagnetická indukce;fáze;oxidy kovů;simulace;startovací materiál;studený kelímek;tavba;vsázka;výpočet;zhodnocení
Keywords in different language: analysis;calculation;cold crucible;electromagnetic induction;evaluation;load;melting;metal oxides;phase;simulation;starting material
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tavení oxidů ve studeném kelímku. V úvodu je popsán rozdíl principu tavení elektricky vodivých a nevodivých materiálů ve studeném kelímku. Následně je kladen důraz na startovací fázi při tavení elektricky nevodivých materiálů. Dále je proveden zjednodušený výpočet studeného kelímku, a také byla provedena simulace účinků elektromagnetické indukce na různé uložení vloženého startovacího materiálu. Na závěr je v práci provedena analýza čtyřech taveb oxidů kovů a vyhodnocení technologie tavení ve studeném kelímku kritériem 3E.
Abstract in different language: This magister thesis is focused on the melting of oxides in a cold crucible. The introduction describes the difference in the principle of melting electrically conductive and non-conductive materials in the cold crucible. Subsequently, emphasis is placed on the star-up phase of melting of non-conductive materials. Furthermore, a simplified calculation of the cold crucible is carried out, and simulations of the effects of electromagnetic induction on various storage of embedded starter material have been performed. In conclusion, the analysis of four melting of metal oxides and the evaluation of the melting technology in the cold crucible is performed by the criterion 3E.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopa Martin - Diplomova prace (2018).pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
074964_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,86 kBAdobe PDFView/Open
074964_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,72 kBAdobe PDFView/Open
074964_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.