Title: Marketingový plán konkrétní firmy P-Building spol.s.r.o.
Other Titles: Marketing plan for the specific company P-Building Ltd.
Authors: Šabatková, Martina
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3157
Keywords: marketing;marketingový plán;SWOT analýza;marketingové cíle;stavebnictví
Keywords in different language: marketing;marketing plan;SWOT analysis;marketing targets;building
Abstract: Předložená bakalářská práce se předně zabývá sestavením marketingového plánu pro stavební společnost P-Building spol. s.r.o. Téma bylo zvoleno na základě perspektivy stavebního oboru a možnosti vytvoření prvotního návrhu marketingového plánu podniku.V úvodu teoretické části práce je zohledněna problematika a specifika marketingu ve stavebnictví. Následuje stručné vymezení základních pojmů z oblasti marketingu a rozbor jednotlivých částí marketingového plánu. Praktická část seznamuje čtenáře s konkrétní společností, situační analýzou podniku, analýzou marketingového mixu a SWOT analýzou. Tato část využívá teoretických poznatků a zaměřuje se na praktické zpracování marketingového plánu. Na základě provedených analýz jsou stanoveny marketingové cíle a strategie společnosti, z nichž dále vychází navrhované akční programy, rozpočet a kontrola.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals mainly with constructing a marketing plan for theP-Building Company Ltd. The theme was chosen based on the perspective of the construction industry and the possibility of creating initial draft of business marketing plan. In the introduction to the theoretical part, thesis takes into account issues and the specifics of marketing in the construction industry. This is followed by a brief definition of the basic concepts of marketing and analysis of the individual parts of the marketing plan. The practical part introduces the reader to a particular company, situational analysis, marketing mix analysis and SWOT analysis. This section uses the theoretical knowledge and focuses on the practical process of marketing plan. Based on the analysis marketing goals and strategies are defined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martina_Sabatkova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Sabatkova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Sabatkova - O.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Sabatkova.pdfPrůběh obhajoby práce183,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.