Title: Lachema, národní podnik Brno, závod Julia Fučíka, Kaznějov v letech 1980-1989
Other Titles: Lachema, National Enterprise Brno, Julius Fučík's Plant in Kaznějov in 1980-1989
Authors: Hladíková, Klára
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31643
Keywords: chemické podniky;chemický průmysl;československo;kaznějov;lachema;20. století;80. léta
Keywords in different language: chemical enterprises;chemical industry;czechoslovakia;kaznějov;lachema;20th century;1980s
Abstract: Práce se zabývá vývojem regionálně významného chemického závodu v západočeském Kaznějově mezi léty 1980-1989. Snaží se popsat situaci závodu v 80. letech 20. století, kterou zapříčinila změna vlastnických poměrů po druhé světové válce, kdy závod přešel ze soukromých rukou do rukou státních. Ačkoliv patřil chemický průmysl mezi preferované průmyslové odvětví, musel se závod potýkat celá desetiletí vlivem centrálně direktivního řízení s velkými potížemi, jejichž řešení neměl možnost ve větší míře ovlivnit. Práce se zabývá československou ekonomikou 80. let a jejími neúspěšnými snahami o reformy a ukazuje, jak se závodu dařilo plnit pětileté ekonomické plány. Práce neopomíjí ani sociální a personální otázky. Demografický vývoj spojený se znatelným úbytkem osob v produktivním věku zapříčinil nedostatek pracovníků, který závod řešil prostřednictvím zvýšení platů a sociálních výhod. V neposlední řadě se práce zabývá výrobním procesem závodu. Pokouší se analyzovat faktory, které negativně ovlivnily výrobu, včetně nedostatku surovin a špatných technických podmínek budov i elektrických zařízení. Práce zkoumá také inovace nejdůležitějších produktů závodu, zejména kyseliny citronové, jejíž kvalita výrazně zaostávala za konkurencí na počátku 80. let 20. století. Za účelem uvedení tématu do kontextu se v práce stručně zmiňuje o vzniku a vývoji závodu.
Abstract in different language: The work, titled: Lachema, National Enterprise Brno, Julius Fučík's Plant in Kaznějov in 1980-1989, attempts to analyse selected issues of a regionally significant Czechoslovakian chemical plant in the 1980s. The work wants to describe the situation of the Plant caused by the change of ownership after the Second World War, when the Plant went from private hands to state hands. Although the chemical industry belonged to the preferred industry, it had to face the decade as a result of centrally-directed management with great difficulties, the solution of which could not be influenced to a greater extent. The work deals with Czechoslovakian economy of that time, its constant failing efforts to make reforms and shows how the race managed to fulfill the five-year economic plans regarding and what difficulties it had to deal with in the trade. Work focuses on social and staff issues. In the 1980s, however, the plan makers had to reckon with a shrinking working-age population, which led to the need to employ retired persons. Plant managers also tried to lure new people to join their ranks by means of salary increases and social benefits. Last but not least, looks into the production process of the factory. It attempts to analyse factors which negatively impacted production. It further examines innovations and optimization of the most important products, particularly citric acid, the quality of which significantly lagged behind rivals at the beginning of the 1980s. For the introduction of the topic of the context, there is briefly mentioned the origin and development of the plant in the period under review.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace_Hladikova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Hladikova - V.pdfPosudek vedoucího práce578,23 kBAdobe PDFView/Open
Hladikova - O.pdfPosudek oponenta práce623,88 kBAdobe PDFView/Open
Hladikova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce210,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.