Title: Integrace dětí cizinců z hlediska profesní přípravy pedagoga mateřské školy v Plzeňském kraji
Other Titles: Socio-psychological Teacher's Perspective on the Integration of Foreign Children to Nurseries in Pilsen region
Authors: Koppová, Michaela
Advisor: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31654
Keywords: děti s odlišným mateřským jazykem;profesní připravenost učitelů na děti cizinců;integrace národnostních menšin do prostředí mateřských škol;sociokulturní handicap
Keywords in different language: children with a different mother tongue;professional readiness of teachers to work with children of foreigners;integration of minorities in kindergartens;socio-cultural handicap
Abstract: Cílem bakalářské práce je poukázání na otázku, zda jsou učitelé v mateřských školách kvalitně a profesně připravováni na děti cizinců, jejich začleňování do mateřských škol a jejich následné vyrovnané začlenění do škol základních. V teoretické části se seznámíme s aktualizací novely zákona a s aktuálními možnostmi pedagoga pro co nejefektivnější integraci dětí s OMJ. Analyzujeme aktuální možnosti kvalifikace pro pedagogy pracující s výše zmíněnou cílovou skupinou, diagnostické metody a podpůrné prostředky pro skupinu dětí cizinců. Výzkumem doložíme fakta, zda výše zmíněné prostředky, má pedagog k dispozici a zda mu jsou známy konkrétní možnosti, kam se může obrátit pro pomoc v dané problematice. V bakalářské práci se zabýváme každodenní problematikou učitelů při práci s dětmi cizinci a jejich nedostatečném vzdělávání v rámci této problematiky. Ve výzkumné části analyzujeme, zda je učitel dostatečně kvalifikovaný, ať již v rámci studia svého oboru, nebo jiných výukových projektů, a má-li k dispozici všechny podpůrné prostředky pro začlenění dítěte cizince do majoritní společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis aims to draw attention to the question as to whether kindergarten teachers receive quality professional training to be ready to work with children of foreigners in the CR, include them in kindergartens, and subsequently facilitate their problem-free inclusion in primary schools. The theoretical section provides information on the amended law and the existing options teachers have to integrate children with a mother tongue different from that of the majority society in Czech kindergartens. We analyse the exiting qualification options available to teachers working with the target group mentioned above, diagnostic methods, and support tools used when working with children of foreigners. Our study provides evidence as to whether the means of support indicated above are actually available to teachers, and whether teachers themselves are aware of concrete opportunities for help they have. This bachelor thesis focuses on every day work with children of foreigners and the fact that teachers do not receive adequate education in this area. Our study analyses whether teachers are adequately qualifiedas a result of their university studies or other educational projectsand whether they have all the necessary support tools at their disposal to be able to include children of foreigners in the majority society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Koppova Michaela FP ZCU v Plzni.pdfPlný text práce515,63 kBAdobe PDFView/Open
Koppova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Koppova OP.pdfPosudek oponenta práce882,99 kBAdobe PDFView/Open
Koppova O.pdfPrůběh obhajoby práce359,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.