Title: Podpora komunikačních schopností dětí předškolního věku ve speciální třídě vybrané běžné mateřské školy v Plzni
Other Titles: Communication abilities support of preschool children in a special class of a chosen regular kindergarten in Pilsen
Authors: Kejzlarová, Charlotte
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31659
Keywords: komunikace;narušená komunikační schopnost;vývoj řeči;předškolní vzdělávání;předškolní věk;mateřská škola;podpora komunikačních schopností;logopedická péče
Keywords in different language: communication;impaired communication ability;speech development;pre-school education;pre-school age;kindergarten;communication abilities support;speech therapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá podporou rozvoje řečí u dětí s narušenou komunikační schopností ve speciální třídě vedené při běžné mateřské škole. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům, čtvrtá kapitola je věnována zpracování a vyhodnocení výzkumného šetření. První kapitola se zabývá osobností dítěte předškolního věku z hlediska vývojové psychologie. Druhá kapitola je zaměřena na komunikační dovednosti a vývoj řeči dítěte předškolního věku. Třetí kapitola se zabývá legislativními oporami pro předškolní vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. Čtvrtá kapitola je věnována vlastnímu výzkumnému šetření, jehož cílem bylo pomocí kvalitativních metod výzkumu zjistit, jaký vliv má pravidelná logopedická péče na rozvoj řeči u dětí s narušenou komunikační schopností. V této kapitole je popsána metodologie a cíle výzkumného šetření. Dále obsahuje charakteristiku místa šetření, charakteristiku vybraného vzorku dětí, popisuje průběh vlastního šetření a jeho závěry.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with support and development of communication abilities of children with communication disorder in a special class of a chosen regular kindergarten. The thesis is divided into four chapters. The first three chapters are devoted to theoretical knowledge, the fourth chapter deals with the processing and evaluation of the research. The first chapter focuses on the personality of pre-school child in terms of developmental psychology. The second chapter focuses on the communication skills and speech development in pre-school children. The third chapter deals with legislative support for pre-school education of children with impaired communication ability. The fourth chapter is focuses on research. Its aim was to investigate the influence of regular speech therapy on speech development in children with impaired communication ability through qualitative research methods. This chapter describes the methodology and objectives of the research. It includes the characteristic of the place of investigation, the characteristic of selected sample of children and describes the process of the research which is concluded by an evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KEJZLAROVA__Charlotte.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Kejzlarova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Kejzlarova OP.pdfPosudek oponenta práce974,05 kBAdobe PDFView/Open
Kejzlarova O.pdfPrůběh obhajoby práce338,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.