Title: Podpora školní připravenosti dětí s mentálním postižením na vybrané MŠ v Plzeňském kraji
Other Titles: Support of school readiness for children with mental disability in the selected kindergarten in the region of Pilsen
Authors: Antošová, Markéta
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31666
Keywords: děti;mentální postižení;mateřská škola;podpora;školní připravenost
Keywords in different language: children;mental disability;kindergarten;support;school readiness
Abstract: Bakalářská práce se zabývá podporou školní připravenosti dětí s mentálním postižením na vybrané MŠ v Plzeňském kraji. Práce je rozdělena na dvě části, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. V těch se věnujeme mentálnímu postižení, vývoji dítěte bez postižení a s mentálním postižením a školní zralosti a připravenosti těchto dětí. V praktické části jsou kazuistické příběhy, diagnostické archy a vyhodnocení výsledků diagnostického šetření určeného pro děti s mentálním postižením, rozhovor s učitelkou, metody a postupy, které rozvíjí schopnosti a dovednosti dítěte. Sběr dat byl uskutečněn pozorováním, rozhovorem, dotazníkem a nahlížením do poradenské a lékařské dokumentace.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is dealing with support of the school readiness of children with mental disability in particular kindergarten in Pilsen region. This thesis is divided into two parts theoretical and practical one. Theoretical part contains four chapters. In these chapters we are dealing with mental disability, evolution of the child with and without mental disability, school maturity a readiness. Practical part contains casuistic reports, diagnostic sheets, evaluation of results of diagnostic research designed for the children with mental disability, interview with the teacher, methods and procedures which improves abilities and skills of the child. Collection of the data was performed by watching, interviewing, by the questionnaire and by overviewing of the advisory and medical documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Antosova-Bakalarska prace.PDFPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Antosova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Antosova OP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Antosova O.pdfPrůběh obhajoby práce361,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.