Title: Práce s loutkou s tříletými dětmi v ZŠ a MŠ Stod
Other Titles: Working with a puppet with three-year-old children at ZŠ and MŠ Stod
Authors: Gruberová, Kristýna
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31668
Keywords: mateřská škola;loutka;předškolní věk;hra;práce s loutkou;pedagogický proces;tříleté děti
Keywords in different language: kindergarten;puppet;preschool age;game;work with a puppet;pedagogical process;three-year-old children
Abstract: Tato bakalářská práce v teoretické části seznamuje s loutkou, od její historie, přes dělení na typy až po vlastnosti a funkce loutky. Dále nabízí stručný přehled o vývoji dítěte a jeho hře s předmětem, hračkou a loutkou a navazuje na využívání loutky v současné mateřské škole podle platného a závazného dokumentu RVP PV. Druhá část bakalářské práce, praktická část, popisuje akční výzkum a seznamuje s jeho průběhem, výsledky a vyhodnocením. Akční výzkum přibližuje plánování pedagogické práce s loutkou zohledňující věk dětí a odpovídající funkce loutky v MŠ, realizace naplánovaných a improvizovaných činností a jejich reflexe. Součástí tohoto výzkumu bylo zlepšení vlastní pedagogické práce v oblasti práce s loutkou v pedagogickém procesu s tříletými dětmi v MŠ
Abstract in different language: This bachelor thesis introduces the puppet from its history, through the division into the characteristics and function of the puppet in the theoretical part. Then it offers a brief overview of the development of the child and his play with the subject, toy and puppet, and continues to the use of the puppet in the current nursery school according to the valid and binding document of the RVP PV. The second part of the bachelor thesis, practical part, describes the action research and familiarizes with its course, results and evaluation. The action research draws on the planning of pedagogical work with a puppet reflecting the age of children and the corresponding function of the puppet in the kindergarten, the realization of planned and improvised activities and their reflection. Part of this research was to improve the pedagogical work in the field of puppetry in the pedagogical process with three-year-old children in kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Gruberova VP.pdfPosudek vedoucího práce579,29 kBAdobe PDFView/Open
Gruberova OP.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Gruberova O.pdfPrůběh obhajoby práce364,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.