Title: Sledování rozdílů úchopové síly při různém posturálním zajištění
Other Titles: The difference in grip strength at various postural collateral.
Authors: Buriánek, Adam
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31674
Keywords: úchop;úchopová síla;postura;vývojová kineziologie;dynamometrie
Keywords in different language: grip;grip strength;posture;developmental kinesiology;dynamometry
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na sledování rozdílů úchopové síly při různém posturálním zajištění u vybraných skupin. Práce obsahuje širokou škálu informací od postury, vývojové kineziologie, úchopu a dynamometrie. Na vybraném souboru probandů byla využita metoda sestavení a testování. Pomocí Jamar? dynamometru došlo k vyšetření a vyhodnocení rozdílů úchopu. Vyšetření probíhalo v různých polohách a posturálních zajištěních, kdy v každé pozici bylo měřeno třikrát u každého zkoumaného subjektu. Výsledky byly odborně zpracovány a jsou pro přehlednost vyobrazeny formou grafů a tabulek. Analýza dat byla provedena pomocí boxplotů, Kolmogorovým Smirnovým testem, Spearmanovým koeficientem pořadové korelace apod. Výsledky mohou být použity jako podklad k dalšímu sledování.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the following of differences in grip force at various postural positions in selected groups. The work contains a wide range of information from posture, developmental kinesiology, grip and dynamometry. A build and test method was used on the selected sample of probands. Using the Jamar? dynamometer, grip differences have been investigated and evaluated. The examinations were carried out in different positions and postural reassurance, each position was measured three times for each subject. The results were elaborated and are presented in graphs and tables for clarity. Data analysis was done using boxplots, Kolmogorov - Smirnov test, Spearman's sequence correlation coefficient, etc. The results can be used as a basis for further monitoring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Burianek - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce476,43 kBAdobe PDFView/Open
Burianek - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce192,91 kBAdobe PDFView/Open
BP - Burianek.pdfPrůběh obhajoby práce452,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.