Title: Možnosti využití kineziotapingu v ergoterapii
Other Titles: Possibilities of kineziotaping in occupational therapy
Authors: Vajchrová, Iveta
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31695
Keywords: kineziotaping;ergoterapie;spastická tetraperéza;syndrom zmrzlého ramene;cervikobrachiální syndrom
Keywords in different language: kineziotaping;occupational therapy;spastic tetraparesis;frozen shoulder syndrome;cervicobrachial syndrome
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na relativně novou terapeutickou metodu kineziotaping a zabývá se možnostmi jeho využití v ergoterapii. Cílem této práce je sestavit ergoterapeutický plán, který ve svém obsahu zahrnuje i metodu kineziotapingu a vyhodnotit účinnost této metody v terapii u vybraných diagnóz. Aplikace metod kineziotapingu byla provedena u tří různých diagnóz, a to spastická tertaparéza, syndrom zmrzlého ramene a cervikobrachiální syndrom vpravo. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje metodu kineziotaping a zabývá se touto metodou v ergoterapii. Dále je zpracovaná kapitola o poznatcích ramenního kloubu, jeho stabilizaci a bolesti, jelikož je tato práce zaměřena hlavně na oblast horní končetiny. Praktická část využívá kvalitativního výzkumu, kde jsou zpracovány tři kazuistiky. Kazuistiky obsahují podrobnou anamnézu, vstupní a výstupní vyšetření a zhodnocení terapie.
Abstract in different language: This bachelor's theses is focused in relatively new therapeutic method of kinesiotaping. Furthermore the theses concerns with options and use of kineziotaping in occupational therapy. The aim of this theses is to put together an occupational therapeutic plan, which contains the method of kinesiotaping too and asses the efficiency of this method with various diagnoses. The kinesiotaping method was performed in three different diagnoses, namely in the frozen shoulder diagnose, spastic quadruparetic diagnose and right cervicobrachial syndrome. The theses is devided into theoretic and practical part. Theoretic part introduces the kinesiotaping method and describes this method in relation to occupational therapy. There is also a chapter on the knowledge about the shoulder joint and his stabilization and pain since this work is focused mainly on the area of the upper limb. Practical part uses qualitative research method and three case interpretations are worked out there. All case interpetations inslude a detailed anamnesis, initial and final examination and a discussion about the progress of therapy
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vajchrova_ Iveta 2.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Vajchrova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Vajchrova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce394,46 kBAdobe PDFView/Open
BP - Vajchrova.pdfPrůběh obhajoby práce65,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.