Title: Sledování zapojení svalů v oblasti kolenního kloubu pomocí EMG při dřepu a jeho modifikacích
Other Titles: EMG observation of involvement of muscles surrounding a knee joint when implementing squat or its modifications.
Authors: Votík, Tomáš
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Vlčková Iva, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31719
Keywords: dřep;elektromyografie;frontsquat;m. vastus medialis;m. vastus lateralis
Keywords in different language: squat;electromyography;frontsquat;vastus medialis;vastus lateralis
Abstract: Práce popisuje rozdíly ve svalovém zapojení v oblasti kolenního kloubu při modifikacích, pro nás přirozeného pohybu, dřepu. Pozorovány byly tři druhy dřepů: Základní volný dřep,dřep se zátěží činící 80% hmotnosti probanda a patologický dřep, kdy pomocí elektromyografie sledujeme aktivitu m. vastus medialis a m. vastus lateralis. Ze získaných vstupních dat bylo následovně vytvořeno porovnání. Z porovnání vyplynulo, že se zatížením 80% tělesné hmotnosti při dřepu se svalové napětí m. vastus medialis při excentrické fázi zvýší o více než 80%. Při patologickém dřepu je celková aktivita m. vastus medialis sníţená v porovnání s dřepem základním volným. Z našeho pozorování také plyne, ţe při excentrické fázi základního volného dřepu i dřepu se zátěží je napětí v m.vastus medialis niţší v porovnání s fázi koncentrickou při stejných modifikacích dřepu. Přínosem této práce do praxe by měla být optimalizace učení pohybového vzoru dřepu, dokázání přínosu vhodného zatížení v rehabilitaci a tréninku, optimalizace a konkretizace tréninkových a cvičebních jednotek zahrnující dřep.
Abstract in different language: This thesis describes diferences of muscles involvement around knee joint during squat. In this thesis are observated three squats: Basic deep squat, squat with weight and pathological squat. We obsarvate m. vastus medialis and m. vastus lateralis with electromyography and then we compared achieved datas between each modification of squat. According to achieved datas, we can say, that during 80% bodyweight squat, there is more then 80% increase of muscle activity in obsarvated muscle during eccentric contraction compared to basic squat. Next confirmed statement is, that during pathologic squat , there is lower muscle activity in m. vastus medialis during eccentric part of squat compared to basic squat. According to out observation we can say, that during eccentric part of both basic and 80% bodyweight squat, there is lower muscle activity in m. vastus medialis compared to concentic part of squat during same squat modification. The benefit of this study into the rehabilitation practice is the fact, that we can optimize learning of movement pattern of squat and with this thesis we prove the benefit of optimal load during rehabilitation practice and training. We can optimize and concretize training and rehabilitation units, where is appearance of squat.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPVOTIK.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Votik - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Votik - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce189,39 kBAdobe PDFView/Open
BP - Votik.pdfPrůběh obhajoby práce451,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.