Název: Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil
Další názvy: The integration of the Czech Republic into the international migration of labor force
Autoři: Žatková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3172
Klíčová slova: migrace;migranti;migrační politika;zahraniční pracovníci;zprostředkovatelské agentury;pracovní síla
Klíčová slova v dalším jazyce: migration;migrants;migration policy;foreign workers;agencies;manpower
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil je zaměřena na problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice. V první části práce jsou definovány základní pojmy, které s migrací souvisejí, a dále jsou zde uvedeny příčiny, formy a důsledky migrace pracovních sil, které jsou spojené s příchodem a odchodem zahraničních pracovníků. Druhá kapitola práce popisuje migrační politiku České republiky a její vývoj od roku 1990 do roku 2009. Tato kapitola také popisuje projekty, které souvisejí s migrací pracovních sil. Třetí kapitola se zabývá konkrétními podmínkami zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice, přičemž jsou uváděny podmínky zvlášť pro občany Evropské unie a pro občany třetích zemí. Čtvrtá kapitola popisuje vývoj migrace České republiky a z větší části se zaměřuje na vývoj zaměstnávání cizinců na území České republiky. Následující kapitola uvádí příčiny, které vedly k zaměstnávání zahraničních pracovníků v Kovodružstvu v. d. Strážov, a popisuje vývoj zaměstnávání těchto pracovníků. Dále jsou v této kapitole blíže popsány zprostředkovatelské agentury práce. V závěru práce jsou zhodnoceny dopady migrace pracovních sil na českou ekonomiku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis with the topic of participation of the Czech Republic in the international labor migration is focused on employing of foreign workers in the Czech Republic. In the first part of the thesis there are defined the basic concepts which are connected with migration and there are mentioned causes, forms and consequences of labor migration, which are connected with coming and leaving of foreign workers. The second chapter describes migration policy of the Czech Republic and its development from 1990 to 2009. This chapter also describes projects which are connected with labor migration. The third chapter deals with particular conditions of employing of foreign workers in the Czech Republic. The conditions are mentioned separately for both ? the citizens of European Union and other countries. The fourth chapter describes the development of migration in the Czech Republic and it is focused particularly on the development of employing of foreigners in the Czech Republic. The following chapter mentions the causes which have led to employing of foreigners in Kovodružstvo v. d. Strážov and it describes the development of employing of these workers. There are also described workers´agencies. In the final part of the thesis there are evaluated the impacts of labor migration on Czech economics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Zdenka_Zatkova.pdfPlný text práce848,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zatkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zatkova -O.pdfPosudek oponenta práce256,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zatkova.pdfPrůběh obhajoby práce216,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.