Title: Public relations v neziskové organizaci
Other Titles: Public relations in non-profit institution
Authors: Kocandová, Jana
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3175
Keywords: neziskový sektor;nestátní neziskové organizace;public relations;propagace;Plzeň;Plzeňský kraj
Keywords in different language: non-profit sector;non-govermental non-profit organization;public relations;promotion;Plzeň;Plzeň region
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou public relations neziskové organizace Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Teoretická část se věnuje rozboru marketingové komunikace, PR a definice neziskové organizace. V praktické části jsou poznatky z teorie popsány na PR aktivitách nestátní neziskové organizace v Plzni. Základem analýzy této práce je rozbor PR aktivit v roce 2011, které organizace připravila pro širokou veřejnost. Hlavní akcí, kterou organizace pořádala v roce 2011, byl den otevřených dveří Kontaktního centra. Na rozboru výsledků PR akce roku 2011 je zřejmé, že široká veřejnost má nepřesné informace o službách, které organizace poskytuje, dále mají zkreslené názory na protidrogovou politiku a také malý zájem o zlepšení vztahů s CPPT, o.p.s. Cílem této bakalářské práce je popsat současný stav PR a navrhnout možná řešení na rok 2012 a do dalších let působení organizace v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: This thesis analyses public relations of a non-profit organization Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. The theoretical part of the thesis describes marketing communication, PR and definitions of a non-profit organization. In the practical part the theoretical knowledge is applied on the PR activity of the non-profit organization from Plzeň. The analysis is based on a study of its PR activity in 2011, which was managed by the organization for a wide public. The main event, which was held by the organization in 2011, was a Contact center door opening day. From an analysis of the results of the PR events in 2011 it is obvious, that the wide public have loose information about the offered services, have biased opinions about the anti-drug policy and also have a small interest in improving their relationships with the CPPT, o.p.s. The aim of this thesis is to describe the current state of the PR and suggest possible improvements for the year 2012 and for the following years of this organization operation in the Plzeň region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocandova Jana_2012.pdfPlný text práce6,12 MBAdobe PDFView/Open
Kocandova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Kocandova - O.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kocandova.pdfPrůběh obhajoby práce186,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.