Název: Public relations v neziskové organizaci
Další názvy: Public relations in non-profit institution
Autoři: Kocandová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3175
Klíčová slova: neziskový sektor;nestátní neziskové organizace;public relations;propagace;Plzeň;Plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit sector;non-govermental non-profit organization;public relations;promotion;Plzeň;Plzeň region
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou public relations neziskové organizace Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Teoretická část se věnuje rozboru marketingové komunikace, PR a definice neziskové organizace. V praktické části jsou poznatky z teorie popsány na PR aktivitách nestátní neziskové organizace v Plzni. Základem analýzy této práce je rozbor PR aktivit v roce 2011, které organizace připravila pro širokou veřejnost. Hlavní akcí, kterou organizace pořádala v roce 2011, byl den otevřených dveří Kontaktního centra. Na rozboru výsledků PR akce roku 2011 je zřejmé, že široká veřejnost má nepřesné informace o službách, které organizace poskytuje, dále mají zkreslené názory na protidrogovou politiku a také malý zájem o zlepšení vztahů s CPPT, o.p.s. Cílem této bakalářské práce je popsat současný stav PR a navrhnout možná řešení na rok 2012 a do dalších let působení organizace v Plzeňském kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyses public relations of a non-profit organization Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. The theoretical part of the thesis describes marketing communication, PR and definitions of a non-profit organization. In the practical part the theoretical knowledge is applied on the PR activity of the non-profit organization from Plzeň. The analysis is based on a study of its PR activity in 2011, which was managed by the organization for a wide public. The main event, which was held by the organization in 2011, was a Contact center door opening day. From an analysis of the results of the PR events in 2011 it is obvious, that the wide public have loose information about the offered services, have biased opinions about the anti-drug policy and also have a small interest in improving their relationships with the CPPT, o.p.s. The aim of this thesis is to describe the current state of the PR and suggest possible improvements for the year 2012 and for the following years of this organization operation in the Plzeň region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kocandova Jana_2012.pdfPlný text práce6,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocandova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocandova - O.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocandova.pdfPrůběh obhajoby práce186,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3175

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.