Název: Analýza efektivnosti komunikace ve vybrané firmě
Další názvy: The analysis of the effectiveness of communication in the selected company
Autoři: Valentová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3178
Klíčová slova: marketingová komunikace;komunikační kanál;komunikační mix;způsoby hodnocení komunikace;komunikační kampaň;efektivnost;distribuce
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing communication;communication channel;communication mix;methods of evaluation of communication;communication campaign;efficiency;distribution
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu efektivnosti komunikace se spotřebiteli ve společnosti L´OR special drinks s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zdůrazněna důležitost marketingové komunikace, nastíněn samotný komunikační proces a vyzdvihnut postup důležitý pro účinnost komunikace. Dále jsou zde specifikovány jednotlivé komunikační nástroje a především způsoby, jakými lze hodnotit jejich účinnost a vliv na celkovou komunikaci se zákazníkem. V praktické části je představena zvolená společnost včetně jejího postavení na trhu. Poté jsou popsány konkrétní komunikační kanály, které daná firma využívá a dosavadní způsoby měření účinnosti jejích komunikačních kampaní. Vzhledem k tomu, že zmiňovaná společnost se příliš nevěnuje získávání zpětné vazby, je dalším bodem práce návrh možných postupů hodnocení efektivnosti jednotlivých komunikačních nástrojů. V rámci navrhovaných řešení, která by společnosti mohla pomoct získat větší přehled o účinnosti její komunikace, je zde také zkoumána konkrétní komunikační kampaň. Tato kampaň je doplněna o návrh dalších možných prostředků, kterými ji lze vylepšit a přispět tak k získání nových zákazníků.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the analysis of the effectiveness of communication with consumers in L' OR special drinks sro L'OR special drinks s.r.o. to consumers. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical section the importance of marketing communication, communication process is emphasized and underline the important steps for the effectiveness of communication. There are also specified various communication tools and especially ways to assess their effectiveness and impact on the overall communication with the customer. The practical part presents the selected company, including its market position. Then there are described the communication channels, that the firm uses, and existing methods of measuring the effectiveness of its communication campaigns. Given that the mentioned company does not pay too much attention to getting feedback , is the next work item a proposal for the evaluation of potential effectiveness of each communication tool . Under the proposed solutions which could help the company gain greater insight into the effectiveness of its communication, there is also examined specific communication campaign. This campaign is complemented by the design of other possible means by which it can improve and help to attract new customers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_VALENTOVA Michaela, 2012.pdfPlný text práce7,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova v.PDFPosudek vedoucího práce230,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova o.pdfPosudek oponenta práce669,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova o.PDFPrůběh obhajoby práce96,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.