Název: Analýza nabídky služeb cestovního ruchu vybraného mikroregionu a návrhy zlepšujících opatření
Další názvy: Analysis of Tourist Services Supply in the Selected Microregion and Suggestions of Improvement Measures
Autoři: Krocová, Linda
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Domabyl, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3180
Klíčová slova: cestovní ruch;analýza nabídky služeb;SWOT analýza;zlepšení;mikroregion;Plasy
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;supply analysis of services;SWOT analysis;improvement;microregion;Plasy
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou nabídky služeb cestovního ruchu v mikroregionu Plasy. V práci je obsažena metodika práce a podrobný popis vybraného mikroregionu v kapitole první a druhé. Třetí kapitola je zaměřená na analýzu služeb ve městě Plasy a přidružených obcí. Tato kapitola pojednává především o sportovních a kulturních možnostech. Následuje SWOT analýza, která shrnuje poznatky z předchozí kapitoly. Praktická část byla zhotovena pomocí dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjištění nedostatků poskytovaných služeb a přání obyvatel na výstavbu nových zařízení. V závěru jsou v práci popsány návrhy zlepšujících opatření, které by mohly vést k rozvoji cestovního ruchu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on analysis of a turist services supply in the microregion Plasy. The thesis methodology and detailed description of the selected microregion is included in the first and second chapter. The third chapter is focused on analysis of services offer in the town of Plasy and its affiliated villages. This chapter mainly discusses sporting and cultural opportunities. The SWOT analysis that summarizes the findings from the previous chapter is included. The practical part has been made using a questionnaire survey whose aim was to find the gaps of provided services and wishes of people for constructing new facilities. In the conclusion there proposed measures for improving that could lead to the tourism development have been described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Linda Krocova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krocova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krocova - O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krocova.pdfPrůběh obhajoby práce195,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3180

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.