Title: Vizualizace dat získaných z úložiště komponent
Other Titles: Visualisation of Meta-Data stored in Component Repository
Authors: Fidranský, Pavel
Advisor: Holý Lukáš, Ing. Ph. D
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31820
Keywords: vizualizace dat;úložiště komponent;komponentové aplikace;komponentově orientovaný vývoj software;crce;cocaex;cbse;cbd;javascript
Keywords in different language: data visualization;component repository;component applications;component-oriented software engineering;crce;cocaex;cbse;cbd;javascript
Abstract: V komponentově orientovaném programování jsou pro ukládání komponent využívány různé repozitáře. Jedním z nich je Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE), úložiště komponent vyvíjené na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Cílem práce bylo prozkoumat metadata, která úložiště o komponentách poskytuje, navrhnout způsob jejich reprezentace a implementovat jej ve formě webové aplikace. Vytvořená aplikace integruje CRCE s nástrojem Complex Component Applications Explorer (CoCAEx), jehož účelem je průzkum vazeb mezi komponentami rozsáhlých aplikací. Začlenění úložiště CRCE umožňuje uživatelům aplikace řešit případné nekompatibility vzniklé mezi jednotlivými komponentami aplikace tak, že na konci práce jsou všechny jejich závislosti splněny.
Abstract in different language: In component-based development, various repositories are used to store components. OneofthemisComponentRepositorysupportingCompatibilityEvaluation (CRCE), a component repository developed at the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia. The goal of this master thesis was to explore meta-data provided by the repository, design a way of their representation and implement it in the form of a web application. The resulting application integrates CRCE with Complex Component Applications Explorer (CoCAEx), a tool which focuses on examination of large component-based applications. Involving CRCE makes it possible for its users to solve potential incompatibilities arising between individual components of an application so that at the end of a work session, all components' dependencies are met.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A16N0013P_Fidransky_text.pdfPlný text práce988,32 kBAdobe PDFView/Open
A16N0013Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce430,6 kBAdobe PDFView/Open
A16N0013Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce447,31 kBAdobe PDFView/Open
A16N0013Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce242,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.