Title: Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení
Other Titles: Monitoring of glucose level with wearable devices
Authors: Úbl, Martin
Advisor: Koutný Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Racek Stanislav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31821
Keywords: diabetes mellitus senzory glukóza monitorace telefon wearable lowpower simulace
Keywords in different language: diabetes mellitus sensors glucose monitoring mobile wearable lowpower simulation
Abstract: Hlavním cílem této práce je analýza problematiky měření hladiny glukózy v krvi a v podkoží a možností přenosu měřeného signálu ze senzoru do dalších zařízení, například mobilního telefonu. Dále se práce zabývá analýzou a návrhem univerzální architektury, která umožní pracovat jak s reálným zařízením, tak v režimu simulace, a to v rámci jedné implementace. V první části se práce zabývá problematikou nemoci diabetes mellitus, homeostázou glukózy v lidském těle, měřením hladiny glukózy a komplikacemi s touto nemocí spjatými. Dále následuje kapitola věnující se měřicím přístrojům, přenosu naměřených dat a možnostem zpracování. Poté je krátce rozebrána problematika modelování dynamiky glukózy v lidském těle. Druhá část práce je věnována návrhu architektury, která vyhovuje zmíněným požadavkům - jednou implementací lze provádět jak měření reálným zařízením a výpočty např. na mobilním telefonu, tak simulace pomocí již naměřených dat na desktopovém počítači.
Abstract in different language: The main goal of this paper is to analyze ways of measuring glucose levels in blood and subcutaneous tissue and methods of transferring measured levels from sensor to another device, such as mobile phone. The paper further analyzes a design of universal architecture, which would function with real device, and may also be used for simulations within one implementation. The fi rst part of this work is focused on diabetes mellitus, glucose homeostasis in human body, glucose level measurement and complications connected with diabetes. Then comes a chapter dedicated to sensors, data transfer and analysis. The end of part two is dedicated to modeling of glucose dynamics in human body. The second park of this work is focused on architecture design, which complies with given requirements - is able to work either with real device and perform calculations on i.e. mobile phone or with already measured data in a simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
A16N0026Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce590,67 kBAdobe PDFView/Open
A16N0026Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce313,45 kBAdobe PDFView/Open
A16N0026Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce292,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.