Název: Vliv městské zástavby na meteorologická měření na stanici \nl Plzeň - Veleslavínova
Další názvy: The influence of urban development on the meteorological measurements at the station Plzeň - Veleslavínova
Autoři: Nyklíčková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Oponent: Mentlík, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3189
Klíčová slova: městská zástavba;teplota vzduchu;relativní vlhkost vzduchu
Klíčová slova v dalším jazyce: urban development;air temperature;relative humidity
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala vlivem městské zástavby na meteorologická měření na příkladu centra města Plzně a s využitím dat ze stanice Plzeň-Veleslavínova. Porovnávala jsem denní chod vybraných meteorologických prvků na různých lokalitách měření v centru Plzně. Dále jsem porovnávala naměřené meteorologické prvky v různých výškách a nakonec jsem vyhodnotila vliv polohy stanice Plzeň-Veleslavínova na základě hodnot slunečního záření, teplot vzduchu a směrů větru. Výsledky měření meteorologických prvků na lokalitách v centru Plzně neukázaly významný rozdíl v hodnotách teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu. Významný rozdíl byl patrný pouze u hodnot rychlosti větru, kde se mi podařilo opakovaně identifikovat nejvíce a nejméně větrné oblasti. Vliv výšky se naopak ukázal významný v případě teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu a překvapivě nevýrazný u rychlostí větru. Vliv zastínění na měření meteorologické stanice Veleslavínova byl nepatrný. Významný byl opět především vliv okolní zástavby na naměřené hodnoty směru větru. Závěrem lze říci, že výsledky studie v Plzni ukazují vliv městské zástavby především na charakteristiky proudění vzduchu. Jak rychlost, tak směr větru jsou městskou zástavbou ovlivněny.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor work I focused on the influence of urban development on meteorological measurements at the center of Plzeň, using data from the station Plzeň-Veleslavínova. I compared the daily operation of selected meteorological measurements at different locations in the city center. I also compared the measured meteorological elements at different heights and finally evaluated the effect of the position Plzeň ? Veleslavinova station based on the values of solar radiation, air temperature and wind directions. The results of measurements of meteorological parameters at sites in the city center showed no significant difference in the values of air temperature and relative humidity. A significant difference was observed only for values of wind speed, where I was able to repeatedly identify the most and least windy areas. The influence of height on the other hand was significant in the case of air temperature and relative humidity and surprisingly weak in the case of wind speed. Effect of shading on the measurement of meteorological station Veleslavínova was slight. Again the surrounding buildings had significant effect on the measured values of wind direction. In conclusion, the results of this study show the influence of urban development especially on air flow characteristics. Both speed and wind direction are affected by urban development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv mestske zastavby na meteorologicka mereni na stanici Plzen - Valeslavinova, Marketa Nyklickova.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nyklickova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce250,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Nyklickova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce539,5 kBZIPZobrazit/otevřít
Nyklickova.jpgPrůběh obhajoby práce119,59 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3189

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.