Název: Socioekonomické hodnocení vývoje venkovských sídel (při krajské hranici jižních a západních Čech na Blatensku)
Další názvy: Socioeconomical evaluation of the rural places
Autoři: Falc, Marek
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Marie
Oponent: Rousová, Magdalena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3190
Klíčová slova: geografie;venkovské osídlení;hodnocení vývoje;periferie;amenitní migrace
Klíčová slova v dalším jazyce: geography;rural settlement;evaluation of development;periphery;amenity migration
Abstrakt: Práce se zabývá socioekonomickým hodnocením venkovských obcí při severní části krajské hranice mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. V práci jsem chtěl podrobně zhodnotit a prozkoumat menší území, tato oblast byla vybrána zejména z důvodu mé znalosti území a jeho obyvatel, protože sídlo Slivonice využívám již několik let k rekreaci a trávení volného času. Celkem se zabývám územím 12 obcí na Blatensku. Zkoumané obce se rozkládají v území po obou stranách krajské hranice. Jedná se o 6 obcí Plzeňského kraje a 6 obcí Jihočeského kraje. Úkoly a cíle práce představují popis a zhodnocení vývoje přirozené i mechanické měny obyvatelstva a počtu domů v periferním venkovském území za pomoci uvedených statistických pramenů, například jak se vyvíjel počet obyvatel od roku 1869 do roku 2001 a jak se měnila venkovská sídla z hlediska stavebního i funkčního. Metodou použitou ke splnění těchto cílů byl kabinetní výzkum. Vymezení území se věnuje úvodní část. Již Musil (1988) a také Perlín (2004) hovoří o oblastech podél hranic krajů jako o tzv. "vnitřních periferiích", proto je dílčím cílem této kapitoly také zhodnocení perifernosti území. Následuje kapitola, věnující se geografické charakteristice zkoumaného území, na níž navazuje hlavní kapitola Obyvatelstvo a sídla, která se zabývá vývojem osídlení, sídelní strukturou a strukturou obyvatelstva. Protože došlo k zjištění, že oblast přitahuje v poslední době čím dál více migrantů, byla zařazena poslední kapitola, jež má za úkol zjistit metodou terénního dotazníkového šetření, kdo jsou lidé, kteří se do oblasti stěhují a jaké důvody je sem vedou. Zaměřuje se na obyvatele, kteří se přistěhovali z měst, a analyzuje, zda se jedná o amenitní migranty. Amenitní migrace, tedy tzv. "požitkové stěhování" u nás představuje poměrně mladý fenomén, kdy není hlavním důvodem pro migraci ekonomická motivace, ale klid a přírodní či kulturní atraktivita cílového prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis is focused on socioeconomical evaluation of rural places. The examined territory is located along both sides of the NUTS3 border between South Bohemian and Pilsen region. The main objective of this work is to describe socioeconomical properties of municipalities in the region. The second aim is to analyse peripheral characteristics of the region and the last point is to examine varieties of amenity migration in the area. Amenity migration is a new specific kind of migration, which is concerned in migration of people to rural areas in order to live in better environment. Method used in this work was the questionnaire research with amenity migrants. The work contains outputs from geographical information system (GIS) ArcMap and photographic documentation. It was processed in Microsoft Excel and Microsoft Word.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Falc.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Falc - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce314,7 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Falc - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce608,85 kBZIPZobrazit/otevřít
Falc.jpgPrůběh obhajoby práce155,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3190

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.