Title: Možnosti diagnostiky koronárního syndromu v PNP
Other Titles: Diagnostic options of coronary syndrome in prehospital emergency care
Authors: Tichava, Pavel
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Pfefferová Eva, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31905
Keywords: diagnostika;akutní koronární syndrom;akutní infarkt myokardu;přednemocniční neodkladná péče;elektrokardiografie
Keywords in different language: diagnostics;acute coronary syndrome;acute myocardial infarction;prehospital emergency care;electrocardiography
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky koronárního syndromu v přednemocniční neodkladné péči. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce popisujeme anatomickou stavbu srdce a s ním související koronární oběh. Dále se zabýváme charakteristikou přednemocniční neodkladné péče, rozdělením přednemocniční neodkladné péče na laickou a odbornou, na kterou navazujeme popisem výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby a jejich vybavením. V další části se věnujeme akutnímu koronárnímu syndromu, jeho rizikovým faktorům, laboratorním známkám ischemie myokardu, diagnostice, ve které se zejména zaměřujeme na elektrokardiograf a jeho popis, dále je kladen důraz na vybrané terapeutické postupy v přednemocniční neodkladné péči. V závěru teoretické části se věnujeme tématu směřování pacientů do kardiocenter. V praktické části jsme pomocí kazuistik zjišťovali průběh péče o pacienta od příjezdu výjezdové posádky na místo události, do jeho předání pracovníkům v nemocničním zařízení. Pomocí rozhovorů s vybranými pracovníky zdravotnické záchranné služby jsme zkoumali konkrétní názory na problematiku diagnostiky akutního koronárního syndromu v přednemocniční neodkladné péči a možnost konzultace s kardiocentry.
Abstract in different language: This thesis is focused on the problematics of diagnostic options of coronary syndrome in prehospital emergency care. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomical structure of a heart and its coronary circulation. We also describe characteristics of prehospital emergency care, which is divided into basic prehospital emergency care and professional prehospital emergency care followed by ambulance squads of emergency medical services and their equipment. The next section is devoted to the acute coronary syndrome, risk factors, laboratory signs of myocardial ischemia, diagnostics in which we mainly focuse on electrocardiography with its description and selected therapeutic procedures in prehospital emergency care. In the final chapter of the theoretical part we focuse on directing patients into the cardiocenters. In the practical part we use case studies investigating the course of patients' care from the ambulance squad arrival at the place of the emergency until handing them over to the hospital. Using interviews with emergency medical services workers, we examined their opinion on the issue of acute coronary syndrome diagnosis in prehospital emergency care and the possibility of consultation with cardiocenters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tichava_2018.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Tichava_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Tichava_OP.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Tichava.pdfPrůběh obhajoby práce397,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.