Title: Funkce ledvin před a po CT vyšetření s jodovou kontrastní látkou u pacientů s diabetes mellitus.
Other Titles: Renal function before and after the CT examination with iodine - based contrast medium in patients with diabetes mellitus.
Authors: Hrubá, Iva
Advisor: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31921
Keywords: funkce ledvin;ct vyšetření;jodové kontrastní látky;diabetes mellitus
Keywords in different language: kidney function;ct examination;iodine contrast medium;diabetes mellitus
Abstract: Teoretická část bakalářské práce se věnuje CT vyšetření obecně, vlivu jodové kontrastní látky na funkci ledvin a moţnému ledvinnému poškození u pacientů s diabetes mellitus. Ve vztahu k jodovým kontrastním látkám jsou popsány jejich vlastnosti, pouţití a případné neţádoucí účinky s důrazem kladeným zejména na patogenezi a výskyt kontrastní látkou indukované nefropatie. Praktická část je dále zaměřena na zjištění výskytu kontrastní látkou indukované nefropatie u pacientů s diabetes mellitus ve vztahu k mnoţství podané kontrastní látky, věku, pohlaví a hodnotám sérového kreatininu. V rámci této bakalářské práce je u pacientů s diabetes mellitus, kteří podstoupili aplikaci jodové kontrastní látky, srovnáván výskyt kontrastní látkou indukované nefropatie mezi pacienty s hladinou sérového kreatininu niţší nebo vyšší neţ 130 mol/l, v kontextu pohlaví, věku, přípravy před vlastním vyšetřením a mnoţství podané jodové kontrastní látky.
Abstract in different language: The theoretical part of the bachelor thesis deals with CT examination in general, the effect of iodine contrast agent on renal function and possible kidney damage in patients with diabetes mellitus. In relation to iodinated contrast agents, their properties, uses and potential adverse effects, with particular reference to pathogenesis and the occurrence of contrast media induced by nephropathy, are described. The practical part is also focused on the detection of contrast media induced nephropathy in patients with diabetes mellitus in relation to the amount of contrast agent, age, sex and serum creatinine values. In this bachelor thesis, patients with diabetes mellitus who received iodinated contrast agents compared the incidence of contrast media-induced nephropathy among patients with serum creatinine levels lower than or equal to 130 mol / l, in the context of gender, age, preparation prior to their own examination and the amount of iodinated contrast agent administered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF bp_hruba_fin verze01.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Hruba_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Hruba_OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Hruba.pdfPrůběh obhajoby práce416,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.