Název: Krajinně-ekologické hodnocení venkovských sídel v obci Řenče
Další názvy: Landscape Ecological Assessment of Rural Settlements in the Municipality Řenče
Autoři: Loudová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Oponent: Suda, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3193
Klíčová slova: krajina;venkovské sídlo;hodnocení;krajinně-ekologické;využití ploch
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape;rural settlements;evaluation;land use
Abstrakt: Práce se zabývá krajinně-ekologickým hodnocení venkovských sídel v Obci Řenče. Za cíle si klade zhodnotit strukturu ploch v jednotlivých sídlech Obce Řenče, zhodnotit dlouhodobý vývoj ploch od roku 1845 do roku 2000 v zázemí sídel v Obci Řenče a klade si výzkumnou otázku ?Liší se struktura ploch vzhledem k velikosti sídel a fyzickogeografické poloze?? V práci je provedeno vymezení území a rozbor problematiky. Ten je rozdělen na rozbor literatury a vymezení použitých pojmů. V metodice se hovoří o terénním výzkumu, zpracování v prostředí GIS, databázi dlouhodobých změn a koeficientu ekologické stability. Zájmové území je dále rozebráno z fyzickogeografického, krajinně-ekologického a socioekonomického pohledu. Ve výsledcích je prezentováno rozložení ploch v sídlech ? absolutní a relativní hodnoty. V příloze doplněné o mapy. Dlouhodobá změna využití ploch je hodnocena za celé zájmové území v letech 1845, 1948, 1990 a 2000. Z prezentovaných výsledků je zodpovězena výzkumná otázka.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with landscape ecological assessment of rural settlements in the municipality Řenče. The aims are appraising the structure of areas in particular seats of municipality Řenče, evaluation of long term changes of hinterland since 1845 to 2000 in municipality Řenče and answering the research question: ,,Does the structure of the areas change due to the size of the settlements and physical geographical location?? In this paper there is done the delimitation of the territory and analysis of the issues. This is divided to the analysis of the literature and definition of used terms. The methodology discusses the field research, processing in GIS environment, database of long-term changes and coefficient of ecological stability. The area of the interest is further analyzed in physical-geographical, landscape ecological and socio-economic perspective. In the results there is presented the distribution of areas in the settlements ? absolute and relative values. It is supplemented by maps in the Annex. Long-term change in land use is evaluated over the whole study area in the years 1845, 1948, 1990 and 2000. From the presented results the research question is answered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP LOUDOVA.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loudova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce295,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Loudova - p. oponenta.jpgPosudek oponenta práce306,81 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Loudova.jpgPrůběh obhajoby práce103,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3193

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.