Title: Diagnostika mykobakterií
Other Titles: Diagnostics of mycobacteria
Authors: Míková, Karolína
Advisor: Amlerová Jana, MUDr.
Referee: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31939
Keywords: mykobakterium;diagnostika;tuberkulóza;kultivace
Keywords in different language: mycobacterium;diagnostics;tuberculosis;cultivation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá laboratorní diagnostikou bakterií rodu Mycobacterium. Teoretická část se zaměřuje nejprve na charakteristiku tohoto bakteriálního rodu, dále obsahuje přehled jednotlivých klinicky významných druhů mykobakterií, jejich popis a patogenitu. Největší část této práce je věnována jednotlivým laboratorním metodám, které vedou k úspěšné diagnostice mykobakteriálních onemocnění. V praktické části je vyhodnocen přehled analýz vzorků klinického materiálu, které byly zpracovány v mykobakteriologické laboratoři za dané časové období. Současně tato část popisuje souhrn všech zachycených mykobakteriálních agens v této laboratoři za stejné období.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with laboratory diagnosis of the bacteria Mycobacterium. Theoretical part is focused at first on characteristics of this bacterial genus, further, it is consisting the overview of the individual clinically significant species of mycobacteria, their description and pathogenicity. The biggest part of the thesis is dedicated to individual laboratory methods, which lead to the successful diagnostics of mycobacterial diseases. In the practical part there is evaluated the overview of analysis of the clinical material's samples, which were elaborated in the mycobacteriological laboratory over a specified period. Simultaneously this part describes the summary of all the detected mycobacterial agents in this laboratory during the same period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnostika-mykobakterii-Mikova.pdfPlný text práce952,8 kBAdobe PDFView/Open
Mikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Mikova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Mikova.pdfPrůběh obhajoby práce399,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.