Title: Bakteriální střevní infekce
Other Titles: Bacterial intestinal infections
Authors: Vojíková, Michaela
Advisor: Amlerová Jana, MUDr.
Referee: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31947
Keywords: infekční onemocnění;střevo;průjem;výtěr z rekta;laboratorní diagnostika;patogen
Keywords in different language: infectious disease;intestine;diarrhoea;rectal swab;laboratory diagnosis;pathogen
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výskytem bakteriálních střevních infekcí především na území České republiky, která se díky klimatickým podmínkám a vyspělosti obvykle nepotýká s život ohrožujícími střevními bakteriemi. V teoretické části práce je blíže popsána problematika těchto infekcí, fyziologická stavba trávicí soustavy včetně přirozeného mikrobiálního osídlení střev. Dále je zpracován přehled nejčastějších střevních infekcí, včetně popisu infekčních agens je způsobujících. Blíže je v práci rozebrána také laboratorní diagnostika a základní epidemiologické procesy. Praktická část se věnuje podrobnějšímu zkoumání záchytu původců bakteriálních střevních infekcí v roce 2017 na Ústavu mikrobiologie FN Plzeň prostřednictvím kvantitativního šetření se sekundární analýzou dat. Dále je pozorován trend střevních infekcí zachycených v posledních deseti letech na území České republiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with occurrence of bacterial intestinal infections mainly in the territory of The Czech Republic, which, due to climatic conditions and maturity, usually does not meet with life threatening bacteria. The theoretical part describes the problems of these infections, the physiological structure of the digestive system including the natural microbial settlement of the intestines. In addition, there is an overview of the most common intestinal infections, including the description of infectious agents, which cause them. Laboratory diagnostics and the basic epidemiological processed are also discussed. The practical part is devoted to a more detailed investigation of the capture of bacterial intestinal infections in 2017 at the Department of Microbiology of the Faculty Hospital In Plzeň through a quantitative survey with secondary data analysis. The trend of intestinal infections detected in the last ten years in The Czech Republic is also observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakterialni_strevni_infekce_Vojikova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Vojikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Vojikova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Vojikova.pdfPrůběh obhajoby práce395,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.