Název: Lokalizační a realizační předpoklady pro sjezdové lyžování v subtropech
Další názvy: Implementation and localization assumptions for downhill skiing in the subtropics
Autoři: Michalec, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Oponent: Mentlík, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3199
Klíčová slova: lyžování;subtropy;změny klimatu;lokalizační a realizační předpoklady
Klíčová slova v dalším jazyce: skiing;subtropics;climate change;localization and implementation assumptions
Abstrakt: Bakalářská práce nese název Lokalizační a realizační předpoklady pro sjezdové lyžování v subtropech a podává přehled o jednotlivých oblastech v subtropech, kde se nachází lyžařská střediska. Z tohoto pohledu je důležité určit vhodnou klasifikaci klimatu. Na začátku práce porovnávám Köppenovu a Alisovu klasifikaci klimatu a vysvětluji, proč při výběru lokalit vycházím z klasifikace Alisova. Práce dále poukazuje na vlivy změn klimatu, které ovlivňují existenci lyžařských středisek v subtropech. Dle reprezentativního vzorku středisek z vybraných lokalit jsem vytvořil typologii lyžařských středisek v subtropech. Tato typologie je vytvořena na základě realizačních a lokalizačních předpokladů jednotlivých středisek. K porovnání vlastností mezi středisky jsem použil shlukovou analýzu a analýzu hlavních komponent. Pomocí těchto analýz vzniklo 5 typů lyžařských středisek. Subtropy prozatím disponují značným počtem lyžařských středisek. Nicméně jejich počet bude zejména v méně rozvinutých oblastech vlivem změn klimatu pravděpodobně klesat. Na druhou stranu vlivem moderních technologií se ve vyspělých oblastech s tímto problémem dokáží vyrovnat a lyžování ze subtropů určitě zcela nevymizí.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is called Localization and implementation assumptions for skiing in subtropics and gives and overview about each subtropical areas where ski resorts are located. From this point of view there is very important to identify a suitable climate classification. At the beginning of the thesis I compare Köppen´s and Alisov´s climate classification and explain why the area selection is based on Alisov´s classification. The thesis also notes the climate change effects which influence existence of ski resorts in subtropics. According to representative sample of resorts from chosen areas I created ski resorts typology in subtropics. This typology is based on implementation and localization assumptions of each resort. To compare these properties within the resorts I used cluster analysis and principal component analysis. 5 types of ski resorts were formed with those analysis. In the meantime subtropics have a large number of ski resorts. However this number will probably decrease in less developed areas thanks to climate changes. On the other hand in developed areas can be dealt with this issue due to modern technologies and skiing in subtropics will not disapear. At least not completely.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lokalizacni a realizacni predpoklady pro sjezdove lyzovani v subtropech.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalec - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce332,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Michalec - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce879,3 kBZIPZobrazit/otevřít
Michalec.jpgPrůběh obhajoby práce161,96 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3199

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.