Název: Geografie malárie: časoprostorová analýza vybraných typů malárie v postižených makroregionech světa
Další názvy: Geography of malaria: the time-space analysis of selected malaria types in affected macroregions of the world
Autoři: Jánová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Preis, Jiří
Oponent: Čechurová, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3200
Klíčová slova: malárie;Plasmodium;přenašeč;komár Anopheles;nákaza;horečka
Klíčová slova v dalším jazyce: malaria;Plasmoduim;carrier;mosquito Anopheles;transmission;fever
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem stavu malárie v postižených makroregionech světa během posledních dvaceti let. V první části práce je možné se seznámit se základní charakteristikou malárie včetně symptomů, léčby a možným bojem proti malárii. Další část práce je věnována jednotlivým typům lidské malárie a jejímu rozšíření ve světě. V bakalářské práci byly malarické oblasti porovnávány v letech 1990 a 2009 a následně rozděleny podle míry prevalence do třech makroregionů, pro které byl vytvořen přehled jednotlivých postižených států v podobě tabulek a map. Z hlediska doplnění společné charakteristiky vymezených makroregionů, byly jednotlivé oblasti srovnány s Köppenovo klasifikací klimatu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with development of malaria in affected macro-regions of the world over the last twenty years. The first part of the thesis presents basic characteristics of malaria, its symptoms, treatment and possible fight against malaria. Next part of the thesis explores individual types of human malaria and its distribution in the world. Individual malaria areas were compared in 1990 and 2009 and then they were divided into three macro-regions according to its prevalence. For these macro-regions there was created an overview of particular affected states in the form of tables and maps. In terms of the characteristics defined macro-regions addition, each area were compared with Köppens climate clasiffication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zuzana_Janova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janova - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce445,08 kBZIPZobrazit/otevřít
Janova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce560,75 kBZIPZobrazit/otevřít
Janova.jpgPrůběh obhajoby práce129,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3200

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.