Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEzrová Magdaléna, Mgr.
dc.contributor.authorBílková, Eliška
dc.contributor.refereeJanoušková Kristina, PhDr.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:21Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier72888
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32066
dc.description.abstractTéma mé bakalářské práce je Historie porodní asistence v evropském kontextu. Jedná se o historicko-srovnávací práci, ve které je zmapován vývoj profese, pravomocí, povinností a postavení porodních asistentek na polí zdravotnickém i společenském, a to od prvopočátků po současnost, se zvláštním přihlédnutím k vývoji v 17. a 18. století, v období raného novověku. V práci je popsána osobnost, péče, vlastnosti a znalosti porodní asistentky, dále jsou připomenuty nejvýznamnější osobnosti porodní asistence a jejich pojetí ošetřovatelské péče o těhotnou, rodičku a šestinedělku. Práce se také zabývá základními rozdíly v přístupu a péči lékařů a porodních asistentek a připomíná evropské porodnické školy a zdravotnické instituce, ve kterých došlo spolu s vědeckým pokrokem k novému pojetí porodnictví.cs
dc.format43 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporodní asistentkacs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectraný novověkcs
dc.subjectkompetencecs
dc.subjectporodní asistencecs
dc.titleHistorie porodní asistence v evropském kontextucs
dc.title.alternativeThe history of midwifery in european contexten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe topic of my bachelor thesis is related to History of midwifery in the European context. It is a historical-comparative thesis that explores the development of profession, competences, obligations and positions of midwives in the medical and social area from the beginning to the present with the particular reference to the development in the 17th and 18th centuries, in the early modern period. The thesis describes personality, care, qualities and knowledge of midwife, as well as the most significant persons in midwifery and their concept of nursing care of woman during pregnancy, labour and postnatal period. The thesis also deals with the basic differences in approach and care of doctors and midwives and includes European obstetric schools and health care institutions that have come, along with the scientific progress, with the new concept of obstetrics.en
dc.subject.translatedmidwifeen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedearly modern perioden
dc.subject.translatedcompetencesen
dc.subject.translatedmidwiferyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bilkova Eliska.pdfPlný text práce578,23 kBAdobe PDFView/Open
BILKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
BILKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
BILKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce459,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.