Title: Ošetřovatelská péče o klienta po tonzilektomii
Other Titles: Nursing care of client after tonsillectomy
Authors: Haisová, Kateřina
Advisor: Šafránková Zuzana, Mgr.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32067
Keywords: tonsilektomie;akutní záněty waldeyerova lymfatického okruhu;chronické záněty waldeyerova lymfatického okruhu;ošetřovatelská péče;edukace;kazuistika;komplikace
Keywords in different language: tonsilectomy;acute inflammation of waldeyer's lymphatic circuit;chronic inflammation of waldeyer's lymphatic circuit;nursing care;education;case report;complications
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o klienta potonsilektomii. V teoretické části práce se věnuji anatomii hltanu se zaměřením na Waldeyerův lymfatický okruh. Dále zde popisuji i indikace k tomuto výkonu a samotný operační výkon. Kapitole, které věnuji největší pozornost je kapitola popisující ošetřovatelskou péči a edukaci v předoperačním, perioperačním a pooperačním období. Praktická část mé práce obsahuje kazuistiku dětského a dospělého pacienta podstupujícího tento zákrok se zaměřením na ošetřovatelský proces a edukaci. Analýzou dat zjišťuji, kde vznikají deficitní oblasti v edukaci na základě čehož jsem vytvořila edukační materiál do rukou pacienta propuštěného do domácího ošetřování. Vzhledem k tomu, že se jedná o kazuistiku dětského a dospělého pacienta na konci své práce porovnávám rozdíly v ošetřovatelské péči o dospělého a dětského pacienta.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on nursing care of the client after tonsilectomy.In the theoretical part, I deal with the anatomy of the pharynx with a focus on the Waldeyer lymphatic circuit. I also describe the indications for this performance and the operation itself. The chapter I pay attention to is the chapter describing nursing care and education in preoperative, perioperative and postoperative periods. The practical part of my work contains a case study of a child and adult patient undergoing this procedure focusing on the nursing process and education. By analyzing the data, I find out where the deficiency areas in education are created, by which I have created the educational material in the hands of the patient who has been released to home care.Given the case study of a child and adult patient at the end of my work, I compare the differences in nursing care for the adult and the child patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_25_3_2018_tisk.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
HAISOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
HAISOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
HAISOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce423,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.