Title: Porodní bolest
Other Titles: Labour Pains
Authors: Červenková, Veronika Anna
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Referee: Ezrová Magdaléna, Mgr. Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32071
Keywords: bolest;analgezie;porod;tišení bolesti;porodní asistence
Keywords in different language: pain;analgezia;birth;pain alleviating;midwifery
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá porodní bolestí, metodami jejího tišení a přístupem porodních asistentek k ní. Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá obecnou teorií bolesti a popisem jednotlivých metod jejího tišení a zvládání. Popisuji v ní, jak se v minulost i v současnosti pracuje s porodní bolestí a také objasňuji, jakým způsobem do této záležitosti zasahuje práce porodní asistentky. Pro výzkumnou část mé práce jsem si zvolila kvalitativní výzkum, který popisuje přístup porodních asistentek k porodní bolesti a jejich volbu metod tišení při práci s ní. Cituji zde, také aktuální výzkumy na dané téma.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with labor pain, methods of suppressing it and attitude of midwives to it. Content of the work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains a general theory of pain and describes individual methods of coping with it and its suppression. I concentrate here on the way of working with labor pain both in the past and present and I also clarify the way in which the work of the midwife interferes with the matter. For the research part of my thesis I chose a qualitative research which describes the approach of midwives to labor pain and their choice of pain relieving methods while working with it. I also quote selected current research on the topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - porodni bolest.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
CERVENKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
CERVENKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
CERVENKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce472,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.