Title: Specifika potřeb pacientů s diabetem mellitem
Other Titles: Specifics needs of patients with diabetes mellitus
Authors: Novotná, Klára
Advisor: Freiová Romana, Mgr.
Referee: Šafránková Zuzana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32097
Keywords: aplikace inzulinu;diabetes mellitus;diabetická dieta;ošetřovatelská péče;potřeby diabetiků;úloha sestry
Keywords in different language: application of insulin;diabetes mellitus;diabetic diet;nursing care;needs of diabetics;the role of the nurse
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu specifických potřeb pacientů s diabetem mellitem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje základní poznatky z oblasti historie, klasifikace, klinického obrazu, diagnostiky a terapie. Dále jsou zmíněny akutní i chronické komplikace diabetu. Poslední kapitolu teoretické části práce tvoří potřeby pacientů s diabetem. Tyto potřeby jsou rozděleny do jednotlivých oblastí např. oblast stravování, aplikace inzulinu, sportu a tak dále. V praktické části jsou analyzována data získaná pomocí dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na identifikaci specifických potřeb diabetiků. Na podkladě výsledků proběhlého šetření byl sestaven informační leták nejen pro pacienty s diabetem mellitem, ale i pro širokou veřejnost.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the analysis of specific needs of patients with diabetes mellitus. The work comprises a theoretical as well as a practical section. The theoretical section summarizes the fundamentals of history, classification, clinical picture, diagnostics and therapy of diabetes. Acute and chronic complications coupled with diabetes are mentioned further. The last chapter of the theoretical section deals with needs of patients with diabetes. These needs are divided into individual areas including, but not limited to alimentation, application of insulin, sport. The practical section analyses data collected via question-forms that focused mainly on the identification of diabetics' specific needs. Using the survey's findings an information brochure was created to help patients with diabetes mellitus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace pro TISK.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
NOVOTNA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
NOVOTNA OP.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
NOVOTNA KLARA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce418,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.