Title: Péče o pacienta s karcinomem v oblasti hlavy a krku
Other Titles: Care for patients with cancer of the head and neck
Authors: Pavlová, Šárka
Advisor: Šípová Simona, Mgr.
Referee: Pavelec Václav, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32098
Keywords: anatomie hlavy a krku;rizikové faktory;nežádoucí účinky;léčba nádorů hlavy a krku;anamnéza;ošetřovatelský model;diagnózy;edukace
Keywords in different language: anatomy head and neck;risk factors;undesirable factors;therapy of head and neck tumors;anamnesis;nursing model;diagnossis;eduacation
Abstract: V dnešní době jsou nádory obecně velkým problémem. Lidé se nádorového onemocnění bojí hlavně kvůli agresivní léčbě a nežádoucím účinkům, které může přinášet. U nádorů hlavy a krku se také objevuje spousta nežádoucích účinků a problémů, které člověka většinou poznamenají na celý život. Člověk většinou na dlouhou dobu musí zásadně změnit životní styl, což může být velmi frustrující. V teoretické části seznamuji čtenáře práce obecně s anatomií hlavy a krku. Poté se zabývám nádory. Popisuji diagnostiku, prevenci a léčbu. Zmiňuji se o vedlejších účincích a problémech, které onemocnění přináší. Zmiňuji zde i výživu onkologických pacientů a nezapomněla jsem ani na psychologickou stránku nemoci. V praktické části jsem vypracovala dvě kazuistiky a zjišťovala nejčastější ošetřovatelské problémy. Na základě údajů jsem vytvořila ošetřovatelský plán. Pro vybrané pacienty jsem vytvořila edukační plán. Na závěr jsem vypracovala pro veřejnost edukační leták.
Abstract in different language: Nowadays, tumors are generally a big problem. People with cancer are afraid of aggressive treatment and minor effects it can bring. With head and neck cancer is connected also many minor effect, which influenc all people life. A person usually has to change the lifestyle for a long time, which can be very frustrating. In the theoretical part, I deal general with head and neck anatomy. Then I deal with tumors. Describing diagnosis, prevention, and treatment. I also mention the minor effects and problems that the illness brings. I mention here also the nutrition of oncological patients and I have not forgotten even the psychological side of the disease. In the practical part I write up two essays and found the most common nursing problems. Based on the data, I created a nursing plan. For selected patients, I created an educational plan. In the end, I developed an educational plan for the public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Sarka Pavlova1.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
PAVLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
PAVLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
PAVLOVA SARKA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce423,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.