Název: Geografie energetického závodu JE Temelín
Další názvy: Geography of power plant Temelín
Autoři: Mašek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil, Jaroslav
Oponent: Preis, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3210
Klíčová slova: jaderná elektrárna;Temelín;Vltavotýnsko;mikroregion;environmentální dopad;sociální dopad;dojížďka za prací
Klíčová slova v dalším jazyce: nuclear power plant;Temelin;Vltavotýnsko;microregion;environmental impact;social impact;commuting to work
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných dopadů, které nastaly po výstavbě Jaderné Elektrárny Temelín v mikroregionu Vltavotýnsko. Práce nejdříve hodnotí mikroregion samotný, jeho sociální a přírodní podmínky. Dále se práce zabývá hodnocením jednotlivých druhů dopadů. Nejdříve práce popisuje environmentální dopady závodu, poté dopady na zaměstnanost a na životní úroveň. Sledovanými aspekty byly: kvalita a stav povrchových a podzemních vod, úroveň radiace, zaměstnanost, dojížďka za prací, cestovní ruch a změny v sídelní struktuře. V poslední části práce byl kladen důraz na zhodnocení postoje samotných obyvatel mikrogeionu na hodnocenou elektrárnu. V každé sekci práce jsou zahrnuty jak vnitřní materiály závodu, tak vnější nezávislé výzkumy a data z Českého statistického úřadu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the evaluation of selected impacts that occurred after the construction of Nuclear Power Plant in microregion Vltavotýnsko. Work first evaluates microregion itself, it´s social and natural conditions. Furthermore, the work deals with the evaluation of individual types of impacts. First, the work describes the environmental impacts of the power plant, then the impact on employment and living standards. Aspects that were monitored: quality and condition of surface and ground water, radiation levels, employment, work migration, tourism and changes in settlement structure. In the last part of the work, the emphasis was to evaluate the attitudes of the population themselves to the power plant. Each section of work includes both indoor plant materials, independent and external surveys and data from the Czech Statistical Office etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Masek BP 2012.pdfPlný text práce852,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce326,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Masek - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce491,21 kBZIPZobrazit/otevřít
Masek.jpgPrůběh obhajoby práce151,96 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.