Title: Světlo a prostor
Other Titles: Light and space
Authors: Kotková, Kateřina
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Siebert Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32154
Keywords: elektrické osvětlení;beton;sklo;magnetický prach;přírodní zdroje;polokoule;led osvětlení;pigment;plastický vzor;průmyslové odvětví
Keywords in different language: electric lighting;concrete;glass;magnetic dust;natural resources;hemisphere;led lighting;pigment;plastic pattern;industry
Abstract: Mým cílem je vytvořit světelný objekt, který je nejen součástí prostoru, ale prostor dotváří a formuje, který spojuje část prostoru, jenž se běžně nachází kolem nás s osvětlením, které pro nás již představuje holou nezbytnost. Světlo a prostor k sobě neodmyslitelně patří. Vždyť bez světla bychom nevěděli o prostoru kolem nás. Vytváří ho a mění. Nemluvím jen o interiérech našich domovů, kdy měníme osvětlení podle toho, jestli zrovna obědváme či chceme s tlumeným světlem odpočívat. Světlo totiž mění prostor i bez našeho zásahu. Svět a příroda kolem nás vypadá jinak ve světle před bouřkou a za ostrých jarních paprsků. Mění se doslova každou hodinou dne. A my jako lidstvo jsme si přivykli měnit vše kolem nás. Možná za to může naše ego, možná jen touha vynalézat nové věci. Zkrátka jakmile jsme dokázali vynalézt umělého osvětlení, již pro nás nebylo nezbytností řídit se denní dobou. Být nějakým způsobem ovlivněni a omezováni. To již není pro nás. Umělým světlem regulujeme náš život. Jak bychom se cítili, kdybychom byli omezeni? Kdybychom nemohli ovlivnit naprosto vše? Cílem mé práce bylo vytvořit světelný objekt, který můžeme měnit a ovládat, ale přesto ho nikdy nepřizpůsobíme tak, jak bychom chtěli. Světlo je svým způsobem hlavně energie, a jak bychom tu mohli zcela ovládnout?
Abstract in different language: For Bachelor's thesis I chose "Light and Space". I chose this abstract theme for countless variants and possibilities. And definitely it makes you think. Where were we without light today? Without fire, candles, bulbs and LED lighting, we simply can not imagine the world. I would like to create a lighting that makes me think. My goal is to create a light object that is not only a part of space, but a space that complements and shapes, which connects part of the space that is normally around us with lighting, which for us is already a necessity. Light and space belong to each other. Without light we would not know the space around us. It creates and changes it. I'm not just talking about the interiors of our homes when we change the lighting depending on whether we're just having lunch or relaxing. Light space even without our intervention. The world and nature around us looks different in the light before the storm and the sharp spring rays. It changes literally every hour of the day. And we as humanity have been accustomed to changing everything around us. Maybe it's our ego, perhaps the desire to invent new things. In short, as soon as we were able to invent artificial lighting, it was no longer necessary for us to follow the day. Be in some way influenced and restricted. This is not for us, not now. By artificial light we regulate our lives. How would we feel if we were limited? If we could not influence everything? The goal of my work was to create a light object that we can change and control, but never adapt it the way we want. In most ways, light is energy, and how can we dominate it completely? In our minds, nature and the elements we are completely controlled, but is it really so?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka_cast___Kotkova.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Kotkova_v.pdfPosudek vedoucího práce455,29 kBAdobe PDFView/Open
Kotkova_o.pdfPosudek oponenta práce354,82 kBAdobe PDFView/Open
Kotkova.pdfPrůběh obhajoby práce319,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.