Název: Zrušení poddanství a jeho vliv na změnu struktury Habsburské monarchie
Další názvy: The abolition of serfdom and its influence on the change of structure of Habsburg monarchy
Autoři: Kovář, Martin
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3221
Klíčová slova: zrušení poddanství;zrušení roboty;změna struktury;průmyslová revoluce;kapitalismus;neoabsolutismus
Klíčová slova v dalším jazyce: abolition of serfdom;abolition of corvee;change of structure;industrial revolution;capitalism;neoabsolutism
Abstrakt: Práce se zabývá otázkou zrušení poddanství a jeho vlivu na změnu struktury habsburské monarchie a to jak po stránce hospodářské, tak po stránce právní. Poukazuje na jednotlivá období před zrušením poddanství a zejména po něm, popisuje politickou sféru v těchto obdobích a srovnává jednotlivé poznatky, které vykreslují závěrečný odraz doby. Práce také odkrývá možnost působení politického vývoje na současnou politickou situaci. Do hloubky jsou rozebrána jednotlivá průmyslová odvětví, na kterých je poukázán vliv zrušení poddanství na jejich vývoj. Zároveň se ukazuje vliv na terciární sféru a zemědělství s ohledem následného přechodu ke kapitalismu. Práce také popisuje další významné události jako zrušení roboty, průmyslovou revoluci, zároveň průmyslovou krizi a příchod neoabsolutismu. Celkově lze shrnout význam ve zpracování určité historické osnovy a její souvislost s formováním tehdejší i současné společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the abolition of serfdom and its influence on the change of structure of Habsburg monarchy as far as the economical and legal aspects are concerned. It covers particular time periods before and mainly after the abolition, describes political atmosphere then and compares individual observations depicting the final reflection of that period. The work also reveals potential interdependence between political development and contemporary political situation. Particular branches of industry are described in details, which enables the author to show how the abolition influenced their development. At the same time we can observe a strong influnce on the tertiary sector and agriculture with respect to the following transit towards capitalism. The work also describes important events like the abolition of corvee, industrial revolution, industrial depression and the start of neoabsolutism. We can summarize it by saying that the author tried to depict a particular historical schema with respect to both historical and modern social aspects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Martin Kovar PDF.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kovar. M..pdfPosudek vedoucího práce39,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kovar M..pdfPosudek oponenta práce34,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kovar M..pdfPrůběh obhajoby práce53,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.